ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ สมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม  ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๐   ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๒ คนและอนุกรรมการ ๘ คน

๑.นายวันชัย วงศ์มีชัย                  อดีตนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                     ที่ปรึกษา

๒.นายปราเมศ เหล็กเพชร์            นายกสมาคม                                                                          ที่ปรึกษา

๓.นายมงคล บางประภา              อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคม                                                          ประธาน

๔.นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม                อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคม                          อนุกรรมการ

๕.ดร.อนุชา เจริญโพธิ์                 อุปนายกฝ่ายต่างประเทศสมาคม                                                  อนุกรรมการ

๖.นางสาว น.รินี เรืองหนู             อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคม                                                        อนุกรรมการ

๗.นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร       กรรมการบริหารและโฆษกสมาคม                                                อนุกรรมการ

๗.นายธนัชพงศ์ คงสาย               กรรมการบริหารและเหรัญญิกสมาคม                                            อนุกรรมการ

๙. นายลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล     ประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคม                  อนุกรรมการ

๑๐.นายชนะ ผาสุกสกุล              รองเลขาธิการสมาคม                                                                  อนุกรรมการ


 

คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๐   ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๓ คนและอนุกรรมการ ๑๐ คน

๑. นายกวี จงกิจถาวร                              อดีตนายกสมาคมฯ                                                         ที่ปรึกษา

๒. นางสาวบุญรัตน์ อภิชาตไตรสรณ์         อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศสมาคมฯ                                  ที่ปรึกษา

๓. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                   ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ                               ที่ปรึกษา

๔. ดร.อนุชา เจริญโพธิ์                            อุปนายกฝ่ายต่างประเทศสมาคมฯ                                    ประธาน

๕. นางธนิดา ตัณศุภผล                          สื่อมวลชนอิสระ                                                          อนุกรรมการ

๖. นางสาวสุภาภรณ์ อัษฎมงคล               สื่อมวลชนอิสระ                                                          อนุกรรมการ

๗.นางสาวกรชนก รักษาเสรี                      หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                                          อนุกรรมการ

๘. นายวัสยศ งามขำ                               หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                                         อนุกรรมการ

๙. นายสถาปัตย์ แพทอง                          เนชั่นทีวี                                                               อนุกรรมการ

๑๐. ผศ. สิงห์ สิงห์ขจร                            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ                                   อนุกรรมการ

๑๑. นางสาวเพ็ญโสภา สุคนธรักษ์            ไทยรัฐทีวี                                                                อนุกรรมการ

๑๒.  นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์          กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                   อนุกรรมการ

 


คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๐   ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๖ คนและอนุกรรมการ ๘ คน

๑. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล   ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการสื่อสารสาธารณะ ที่ปรึกษา

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

๒. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล                          กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ                                  ที่ปรึกษา

๓. นายวันชัย วงศ์มีชัย                             อดีตนายกสมาคมฯ                                                    ที่ปรึกษา

๔. นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง                    กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ                                    ที่ปรึกษา

๕. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์                       คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย             ที่ปรึกษา

๖. ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล                   กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ                                  ที่ปรึกษา

๗. นางสาวน.รินี เรืองหนู                         อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                      ประธาน

๘. นายมงคล  บางประภา                        อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมฯ                      อนุกรรมการ

๙. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์            อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ                                       อนุกรรมการ

๑๐.นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม                         อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ            อนุกรรมการ

๑๑. นางสาวมนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา       คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี                      อนุกรรมการ

๑๒.นางภัทราวดี  ธีเลอร์                          คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์             อนุกรรมการ

๑๓. นายธนัชพงศ์ คงสาย                       เหรัญญิก สมาคมฯ                                                    อนุกรรมการ

๑๔. นายปรวิทย์  เจนสมุทร                      กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ                อนุกรรมการและเลขานุการ

 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๗ คน และอนุกรรมการ ๑๐ คน

๑.นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์            นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                       ที่ปรึกษา

๒.นายวันชัย วงศ์มีชัย                  อดีตนายกสมาคมฯ                                                                     ที่ปรึกษา

๓.นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์            อดีตนายกสมาคมฯ                                                                     ที่ปรึกษา

๔.นายเสด็จ บุนนาค                   อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ                        ที่ปรึกษา

๕.นายเชษฐ์ สุขสมเกษม              อดีตเลขานุการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ                     ที่ปรึกษา

๖.น.ส.กุลชาดา ชัยพิพัฒน์           ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน ซีป้า                                 ที่ปรึกษา

๗.นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล               ที่ปรึกษานายก สมาคมฯ                                                              ที่ปรึกษา

๘.นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม                อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ                           ประธาน

๙.นายมานพ ทิพย์โอสถ               อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ                     อนุกรรมการ

๑๐.น.ส.กรชนก รักษาเสรี            อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                          อนุกรรมการ

๑๑.นายสุเมธ สมคะเน                กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ                           อนุกรรมการ

๑๒.นายสิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน     กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ                            อนุกรรมการ

๑๓.นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร     โฆษก สมาคมฯ                                                                     อนุกรรมการ

๑๔.น.ส.หทัยรัตน์ พหลทัพ          ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส                                               อนุกรรมการ

๑๕.น.ส.ขนิษฐา เทพจร               ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเนชั่น                                                          อนุกรรมการ

๑๖.นายเสกสรร โรจนเมธากุล      ช่างภาพ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์                                                  อนุกรรมการ

๑๗.นายชนะ ผาสุกสกุล              กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ                           อนุกรรมการและเลขานุการ

 


คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคม  ประจำปี ๒๕๖๐   ประกอบด้วยอนุกรรมการ ๙ คน

๑. นายลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล     ประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ           ประธาน

๒.นายไพรัช มิ่งขวัญ                     นายทะเบียน  สมาคมฯ                                                   อนุกรรมการ

๓.ว่าที่ ร.ต.กานต์     เหมสมิติ         หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                                                       อนุกรรมการ

๔.นางสาวชุติมณฑ์ ศรีขำ              บ้านเมืองออนไลน์                                                           อนุกรรมการ

๕.นางสาวบุษดี พนมภู                 บ้านเมืองออนไลน์                                                           อนุกรรมการ

๖.นางสาวธนิตา อิศรา                  บ้านเมืองออนไลน์                                                           อนุกรรมการ

๗.นางสาวสุพัฒนา  บุญธรรม          สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น                                                      อนุกรรมการ

๘.นายชาติชาย  สุขสมนึก              หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย                                                      อนุกรรมการ

๙.นายศุภฤกษ์ ธงไชยฤทธิ์           หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                                                           อนุกรรมการ