ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ สมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๒

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๒  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒  ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๔ คน และอนุกรรมการ ๙  คนดังนี้

๑. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล   รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและ           ที่ปรึกษา

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

๒. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล                          กรรมการนโยบายด้านกิจการสื่อสารมวลชน            ที่ปรึกษา

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

๓. นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง                    กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ                       ที่ปรึกษา

๔. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์                      คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย           ที่ปรึกษา

๕. นางสาวน.รินี เรืองหนู                         อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                              ประธาน

๖. นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช               อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                         อนุกรรมการ

๗. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์            อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ                            อนุกรรมการ

๘. นางภัทราวดี  ธีเลอร์                          คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   อนุกรรมการ

๙. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์                 อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ                             อนุกรรมการ

๑๐. นายวัฒนะชัย  ยะนินทร                    กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                             อนุกรรมการ

๑๑. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง     อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ    อนุกรรมการ

๑๒. นายชัยฤทธิ์  ยนเปี่ยม           อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                  อนุกรรมการ

๑๓. นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ                   รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ          เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๒

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๒  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ ประจำปี ๒๕๖๒  ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๒ คน และอนุกรรมการ ๗ คนดังนี้

๑. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์                       อดีตนายก สมาคมฯ                                                                    ที่ปรึกษา

๒. นายมงคล บางประภา             นายก สมาคมฯ                                                              ที่ปรึกษา

๓. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง                อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ    ประธาน

๔. นายสรณคมน์ บัวพึ่งน้ำ                       กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ          อนุกรรมการ

๕.นายมณเฑียร อินทะเกตุ                       กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ          อนุกรรมการ

๖. นายณัฐนันท์ จุฑาภรณ์                       กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ          อนุกรรมการ

๗. นายเสด็จ บุนนาค                              อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                  อนุกรรมการ

๘. นายภานุมาศ สงวนวงษ์                      ชมรมช่างภาพเพื่อเพื่อน                                                   อนุกรรมการ

๙. นายกานต์ เหมสมิติ                           รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศสมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๒  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๒  ประกอบด้วยอนุกรรมการ ๓ คนดังนี้

๑. ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย                        อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                       ประธาน

๒. นายศิลป์ฟา ตันสราวุธ                        สื่อมวลชนอิสระ                                                  อนุกรรมการ

๓. นายดำรงเกียรติ มาลา            กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ           เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๒

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๒  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์  สมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๒  ประกอบด้วยอนุกรรมการ ๖ คนดังนี้

 

๑. นายชุมพล แก้วแจ่ม                อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ                       ประธาน

๒. นายสมศักดิ์  ศรีกำเหนิด         นายทะเบียน สมาคมฯ                                                                 อนุกรรมการ

๓. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง    อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ                อนุกรรมการ

๔. นายกานต์ เหมสมิติ                รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                            อนุกรรมการ

๕.นายปรีชา หยั่งทะเล                 บรรณาธิการข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์สยามรัฐ                                อนุกรรมการ

๖. นางสาวธนิตา อิสรา               กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๒

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๒  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ ประจำปี ๒๕๖๒  ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๑ คน และอนุกรรมการ ๘  คนดังนี้

 

๑. นายมงคล บางประภา             นายก สมาคมฯ                                                              ที่ปรึกษา

๒. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง                อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ    ประธาน

๓. นางสาวน.รินี เรืองหนู                         อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                อนุกรรมการ

๔. ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย                        อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ                                      อนุกรรมการ

๕. นายชุมพล แก้วแจ่ม                            ประธานฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ           อนุกรรมการ

๖. นายกิตติ์ธเนศ  ตั้งสิริธนนันท์               เหรัญญิก  สมาคมฯ                                                อนุกรรมการ

๗. นายสมศักดิ์  ศรีกำเหนิด                     นายทะเบียน สมาคมฯ                                             อนุกรรมการ

๘. นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ                     รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                            อนุกรรมการ

๙. นายกานต์ เหมสมิติ                               รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  เลขานุการคณะอนุกรรมการ