ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๓  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๑  คน และอนุกรรมการ ๙  คน ดังนี้

๑.นายมงคล บางประภา  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                       ที่ปรึกษา

๒.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง     อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ ประธาน

๓.นางสาวน.รินี เรืองหนู              อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                                     อนุกรรมการ

๔.ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย             อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                               อนุกรรมการ

๕.นายชุมพล แก้วแจ่ม                 อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ                       อนุกรรมการ

๖.นายวัฒนะชัย  ยะนินทร           เหรัญญิก  สมาคมฯ                                                                    อนุกรรมการ

๗.นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ     รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                              อนุกรรมการ

๘.นายวัสยศ งามขำ                    รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ               อนุกรรมการ

๙. นายศุภฤกษ์ วิเชียรปัญญา       นายทะเบียน สมาคมฯ                                                                 อนุกรรมการ

๑๐.นางสาวอุบล ชาญปรีชาสมุทร ผู้ช่วยนายทะเบียน สมาคมฯ                                                        อนุกรรมการ

 

 

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๓  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๔  คน และอนุกรรมการ ๗ คน ดังนี้

๑.นายกวี จงกิจถาวร                   อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                ที่ปรึกษา

๒. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี       ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ                                                       ที่ปรึกษา

๓. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์           อดีตนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย               ที่ปรึกษา

๔.นายมงคล บางประภา  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                       ที่ปรึกษา

๕. ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย            อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                               ประธาน

๖.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง     อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ อนุกรรมการ

๗.นางสาวกรชนก รักษาเสรี          อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                         อนุกรรมการ

๘. นางสาวเพ็ญโสภา สุคนธรักษ์   ไทยรัฐทีวี                                                                                              อนุกรรมการ

๙. นางธนิดา ตัณศุภผล              สื่อมวลชนอิสระ                                                                                      อนุกรรมการ

๑๐. นายดำรงเกียรติ มาลา          อดีตกรรมการบริหาร สมาคมฯ                                                      อนุกรรมการ

๑๑. นายธีรนัย จารุวัสตร์             กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                       เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๓  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๔  คน และอนุกรรมการ  ๑๑  คน ดังนี้

๑. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล   รองผู้อำนวยการ                                                      ที่ปรึกษา

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

๒. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล              กรรมการนโยบายด้านกิจการสื่อสารมวลชน                                    ที่ปรึกษา

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

๓. นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง        กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ                                              ที่ปรึกษา

๔. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์           รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                      ที่ปรึกษา

๕. นางสาวน.รินี เรืองหนู             อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                                     ประธาน

๖.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง     อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ อนุกรรมการ

๗. ดร.พรรณี อมรวิพุธพนิช    อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                                     อนุกรรมการ

๘. นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม               กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                                     อนุกรรมการ

๙. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์  อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ                                                 อนุกรรมการ

๑๐. นางภัทราวดี  ธีเลอร์             คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์                         อนุกรรมการ

๑๑. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์   อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ                                                   อนุกรรมการ

๑๒. นายณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ      หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ                                                       อนุกรรมการ

๑๓. นายวัฒนะชัย  ยะนินทร        เหรัญญิก สมาคมฯ                                                                     อนุกรรมการ

๑๔. นายธนพล บางยี่ขัน             สื่อมวลชนอิสระ                                                                          อนุกรรมการ

๑๕. นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ       รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                      เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

 

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๓  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๒  คน และอนุกรรมการ ๖  คน ดังนี้

๑. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์           อดีตนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ที่ปรึกษา

๒. นายมงคล บางประภา             นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                     ที่ปรึกษา

๓.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง     อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ ประธาน

๔. นายมณเฑียร อินทะเกตุ          กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่  อ สมาคมฯ                    อนุกรรมการ

๕. นายณัฐนันท์ จุฑาภรณ์           กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ                      อนุกรรมการ

๖. นายเสด็จ บุนนาค                  อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                              อนุกรรมการ

๗. นายภานุมาศ สงวนวงษ์          ชมรมช่างภาพเพื่อเพื่อน                                                                           อนุกรรมการ

๘. นายวัสยศ งามขำ                    รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

 

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วยอนุกรรมการ ๘ คน ดังนี้

๑.นายชุมพล แก้วแจ่ม                 อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ                 ประธาน

๒.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง     อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ อนุกรรมการ

๓.นายศุภฤกษ์ วิเชียรปัญญา        นายทะเบียน                                                          อนุกรรมการ

๔.นางสาวอุบล ชาญปรีชาสมุทร   ผู้ช่วยนายทะเบียน                                                  อนุกรรมการ

๕.นายชำนาญ ไชยศร                  กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ       อนุกรรมการ

๖.นางสาวธนิตา อิสรา                กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ             อนุกรรมการ

๗. นายกานต์ เหมสมิติ                อดีตประธานฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ     อนุกรรมการ

๘. นายสมศักดิ์ ศรีกำเนิด อดีตนายทะเบียน สมาคมฯ                                               อนุกรรมการ

 

 

ดาวโหลด   เอกสาร doc /   เอกสาร pdf