ชมรมผู้สื่อข่าวอาวุโส-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการบริหาร ชมรมผู้สื่อข่าวอาวุโส ประจำปี 2554
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


๑. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร                    ประธาน
๒. นายแถมสิน รัตนพันธ์                         กรรมการ
๓. นางคณิต นันทวาณี                            กรรมการ
๔. นายวิรัช ทศานนท์                              กรรมการ
๕. นายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์             กรรมการ
๖. นายศรี อินทปันตี                                กรรมการ
๗. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์                  กรรมการ
๘. นายวิทยา ตัณฑสุทธิ์                          กรรมการ
๙. ผู้แทน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย