คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2556

คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๖

เนื่องจากนายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ ลาออกจึงมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆ และเชิญกรรมการสำรองมาเป็นกรรมการ ดังนี้

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์

กรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายวันชัย  วงศ์มีชัย  (แนวหน้า)                           อุปนายกฝ่ายบริหารและวิชาการ สมาคมฯ

นายเสด็จ บุนนาค (คมชัดลึก)                              อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายอนุชา เจริญโพธิ์ (บางกอกโพสต์)                    อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์ (ไทยรัฐ)                          เลขาธิการ สมาคมฯ

นายเชษฐ์ สุขสมเกษม (ไทยรัฐ)                             รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายสุทธิรักษ์  อุฒมนตรี  (กรุงเทพธุรกิจ)               รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ (บ้านเมือง)                     เหรัญญิก สมาคมฯ

นายไพรัช  มิ่งขวัญ (แนวหน้า)                              นายทะเบียนและสวัสดิการ สมาคมฯ

นางสาวบุษดี พนมภู  (บ้านเมือง)                          กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นายสนธยา  พิกุลทอง (สยามรัฐ)                          กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นางสาวกรชนก รักษาเสรี (เดอะเนชั่น)                   กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นายยุทธนา  นวลจรัส  (เอเอสทีวีผู้จัดการรายวัน)  กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นางสาวมณีรัตน์  ศิริปัญจนะ (สยามรัฐ)                   กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายคมสัน  นันทจักร (เอเอสทีวีผู้จัดการรายวัน)    กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

กรรมการจริยธรรรม

นายตุลย์  ศิริกุลพิพัฒน์  (เอเอสทีวีผู้จัดการ)

นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  (เดอะเนชั่น)

นายบุตรดา  ศรีเลิศชัย  (เดลินิวส์)

นายสวิช  บำรุงสุข  (สยามรัฐ)

นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง (อีคอนนิวส์)

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ประจำปี ๒๕๕๖

 

คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖  ที่ประชุมมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคม ฯ ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม  ดังนี้

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๖

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์

กรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายวันชัย  วงศ์มีชัย  (แนวหน้า)                           อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ

นายเสด็จ บุนนาค (คมชัดลึก)                              อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายอนุชา เจริญโพธิ์ (บางกอกโพสต์)                    อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์  (เดลินิวส์)                อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์ (ไทยรัฐ)                          เลขาธิการ สมาคมฯ

นายเชษฐ์ สุขสมเกษม (ไทยรัฐ)                             รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายสุทธิรักษ์  อุฒมนตรี  (กรุงเทพธุรกิจ)               รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ (บ้านเมือง)                     เหรัญญิก สมาคมฯ

นายไพรัช  มิ่งขวัญ (แนวหน้า)                              นายทะเบียนและสวัสดิการ สมาคมฯ

นางสาวบุษดี พนมภู  (บ้านเมือง)                          กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นายสนธยา  พิกุลทอง (สยามรัฐ)                          กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นางสาวกรชนก รักษาเสรี (เดอะเนชั่น)                   กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นายยุทธนา  นวลจรัส  (เอเอสทีวีผู้จัดการรายวัน)  กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายคมสัน  นันทจักร (เอเอสทีวีผู้จัดการรายวัน)    กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

กรรมการจริยธรรรม

นายตุลย์  ศิริกุลพิพัฒน์  (เอเอสทีวีผู้จัดการ)

นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  (เดอะเนชั่น)

นายบุตรดา  ศรีเลิศชัย  (เดลินิวส์)

นายสวิช  บำรุงสุข  (สยามรัฐ)

นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง (อีคอนนิวส์)

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////