คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2553

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ประจำปี ๒๕๕๓

คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓  ที่ประชุมมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคม ฯ ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม  ดังนี้

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ (มติชน)

กรรมการบริหาร สมาคมฯ

นายธนดล มีถม (ไทยรัฐ)                                     อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (ไทยรัฐ)                       อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นายวิษณุพงศ์ หิญชีระนันท์ (เดลินิวส์)                  อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายเสด็จ บุนนาค (คมชัดลึก)                              อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร (กรุงเทพธุรกิจ)                 เลขาธิการ  สมาคมฯ

นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ (บางกอกโพสต์)          รองเลขาธิการ  สมาคมฯ

นางสาวเรวดี พงศ์ไชยยง  (มติชน)                       รองเลขาธิการ  สมาคมฯ

นางสาวอัชณา จิณณวาโส  (ประชาชาติธุรกิจ)        นายทะเบียน และกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นางสาวนภาพร พานิชชาติ (เดลินิวส์)                    เหรัญญิก สมาคมฯ

นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด (บ้านเมือง)                        กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นางสาว น.รินี เรืองหนู (มติชน)                            รองเลขาธิการ ฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายราม อินทรวิจิตร (ประชาชาติธุรกิจ)                  กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายมานพ  ทิพย์โอสถ  (บางกอกโพสต์)                กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพ  สมาคมฯ

นางสาวอุทุมพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (สยามรัฐ)      กรรมการฝ่ายสวัสดิการ สมาคมฯ

กรรมการควบคุมจริยธรรม

นางบัญญัติ ทัศนียะเวช                                       นายสมเจตน์ วัฒนาธร (เดลินิวส์)

นายบุตรดา ศรีเลิศชัย  (เดลินิวส์)                         นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง (อีคอนนิวส์)

นายจักร์กฤษ   เพิ่มพูล (กรุงเทพธุรกิจ)