คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยประจำปี 2543 สมัยที่ 1

2543


คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยประจำปี 2543 สมัยที่ 1

นายกวี  จงกิจถาวร                      (เดอะเนชั่น)     นายกสมาคม

นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์        (ประชาชาติธุรกิจ)   อุปนายกฝ่ายบริหาร

นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง             (อีคอนนิวส์)  อุปนายกฝ่ายวิชาการ

นางสุวรรณา  อัศวเรืองชัย            (บางกอกโพสต์)   อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

นางผุสดี  คีตวรนาฏ                    (ซินจงเอี๋ยน)  อุปนายกฝ่ายสังคมและเหรัญญิก

นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี          (ไทยรัฐ)  เลขาธิการ

นายบุตรดา  ศรีเลิศชัย                 (เดลินิวส์)   นายทะเบียนและสวัสดิการ

นายขุนทอง  ลอเสรีวานิช             (ผู้จัดการ)  สมาชิกสัมพันธ์

นางคณิต  นันทวาณี                   (บ้านเมือง)   กรรมการ

นายการุณย์  มีถม                       (ไทยรัฐ)  กรรมการ

นายวรพจน์  แสนประเสริฐ           (เดลินิวส์)   กรรมการ

นายเขมชาติ  ชวนะธิต                 (ผู้จัดการ)   กรรมการ

นายภัทระ  คำพิทักษ์                   (มติชน)    กรรมการ

นายดอน   ปาทาน                      (เดอะเนชั่น)    กรรมการ

 

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายเรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์            (มติชน)

นายตุลย์  ศิริกุลพิพัฒน์               (ผู้จัดการ)

นายวีระ  ประทีปชัยกุล                (บางกอกโพสต์)

นายดำฤทธิ์  วิริยะกุล                  (ไทยรัฐ)

นายสมเจตน์   วัฒนาธร               (เดลินิวส์)