คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยประจำปี 2547

2547

 1. นางผุสดี  คีตวรนาฏ                    (ซินจงเอี๋ยน)         นายกสมาคม
 2. นายดำฤทธิ์   วิริยะกุล                  (ไทยรัฐ)             อุปนายกฝ่ายบริหาร
 3. นางสาวบุญรัตน์   อภิชาตไตรสรณ์   (คมชัดลึก)           อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
 4. นางสาววิมลพรรณ  ปิตธวัชชัย       (ไทยโพสต์)          อุปนายกกิจกรรมพิเศษ
 5. นางสาวนาตยา  เชษฐโชติรส       (บางกอกโพสต์)      อุปนายกฝ่ายวิชาการและเหรัญญิก
 6. นายภัทระ  คำพิทักษ์                   (โพสต์ทูเดย์)        อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
 7. นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์             (มติชน)            เลขาธิการ
 8. นายธีรเดช  เอี่ยมสำราญ            (ประชาชาติธุรกิจ)    รองเลขาธิการ และวิชาการ
 9. นายเกรียงไกร  บัวศรี                   (เดลินิวส์)           นายทะเบียน
 10. นายบากบั่น  บุญเลิศ                   (โพสต์ทูเดย์)       โฆษกและประชาสัมพันธ์
 11. นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์             (บางกอกโพสต์)      กรรมการฝ่ายสิทธิอเสรีภาพ
 12. นายวรุตม์  ลิ้มเฉลิม                    (เดลินิวส์)            กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
 13. นายธานี  ลิมปนารมณ์            (ผู้จัดการรายสัปดาห์)   กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
 14. นายปราเมศ   เหล็กเพ็ชร์              (ไทยรัฐ)            กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
 15. นางสาวนรินี  เรืองหนู                  (มติชน)             สาราณียกร

 

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม

 1. นายสมเจตน์  วัฒนาธร               (เดลินิวส์)
 2. นายเรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์           (มติชน)
 3. นางสนิทสุดา  เอกชัย                (บางกอกโพสต์)
 4. นายก่อเขตต์  จันทเลิศลักษณ์       (คมชัดลึก)
 5. นายสุวัฒน์   ทองธนากุล             (ผู้จัดการ)