คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2516

2516

นาย   เสถียร   เกตสัมพันธ์                     นายกสมาคม

นาย   ทวี   เกตะวันดี                           อุปนายก

นาย   มานิจ   สุขสมจิตร                       อุปนายก

นาย   ปรีชา   สามัคคีธรรม                    เลขาธิการ

นาย   เจน   จำรัสศิลป์                         เหรัญญิก

นาย   ประเวทย์   บูรณะกิจ                    บรรณารักษ์

นาย   สุรพล   นพดลเวชกุล                    นายทะเบียน

นางสาว   วิภา   สุขกิจ                         ประธานสโมสร

นาย   อัมพรชัย   โหลทอง                    ประธานสวัสดิการ

นาย   กำแหง   ภริตานนท์                     ประธานฝ่ายจรรยาบรรณ

นาย   เสถียร   จันทิมาธร                      ประธานฝ่ายวิชาการ

นาย  สุธี   มีศีลสัตย์                             ปฏิคม

นาย   ศรีพนม   สิงห์ทอง                      สมาชิกสัมพันธ์

นาย   แสงยุทธ   อุทัยจรัสรัศมี               ผู้ช่วยเลขาธิการ

นาง   คณิต   จันทิมาธร                       ผู้ช่วยบรรณารักษ์