คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2517

2517

มานิจ   สุขสมจิตร                    นากยก

ทองเติม  เสมรสุต                    อุปนายก

อนงค์   เมษประสาท                 อุปนายก

ปรีชา   สามัคคีธรรม                  เลขาธิการ

ฉะอ้าน   วุฒิกรรมรักษา              ผู้ช่วยเลขาธิการ

เจน   จำรัสศิลป์                       เหรัญญิก

สุนทร   ท่าซ้าย                       วิชาการ

เสถียร   จันทิมาธร                    บรรณารักษ์

ศรีพนม   สิงห์ทอง                    นายทะเบียน

บัญญัติ   ทัศนียะเวช                 จรรยาบรรณ

คณิต   จันทิมาธร                      ผู้ช่วยจรรยาบรรณ

วิภา   สุขกิจ                            สโมสร

อัมพรชัย   โหลทอง                   สวัสดิการ

แสงยุทธ   อุทัยจรัสรัศมี              ปฏิคม