คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2520

2520

นาย   ปรีชา   สามัคคีธรรม                     นายกสมาคม

นางสาว   วิภา   สุขกิจ                          อุปนายก

นาย   อัมพรชัย   โหลทอง                     อุปนายก

นาย   พงษ์ศักดิ์   พยัฆวิเชียร                  เลขาธิการ

นาย   ธงชัย   ณ นคร                           รองเลขาธิการ

นาย   เจน   จำรัสศิลป์                          เหรัญญิก

นาย   วิวัฒน์   รุ่งวรรธนวงศ์                    ประธานสฌมสร

นาย   กำแหง   ภริตานนท์                      บรรณารักษ์

นาย   อรุณ   ลานเหลือ                         นายทะเบียน

นาย   เผด็จ   ภูรีปติภาณ                       ปฏิคมในประเทศ

นาง   บัญญิต   ทัศนียะเวช                    ปฏิคมต่างประเทศ

นาย   สุนทร   ทาซ้าย                          ประธานฝ่ายวิชาการ

นาย   สุนทร   คันธพิศาล                       สมาชิกสัมพันธ์

นาย   สุรินทร์   พนมเชิง                        สมาชิกสัมพันธ์

นาย   ศรีพนม   สิงห์ทอง                       สวัสดิการ