คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2522

2522

ที่ปรึกษา

โชติ   มณีน้อย

ปรีชา   สามัคคีธรรม

เชลง   กัทลีรดะพันธุ์

มานิจ   สุขสมจิตร

พงษ์ศักดิ์   พยัฆวิเชียร

 

ที่ปรึกษากฏหมาย

มารุต   บุนนาค

ทองใบ   ทองเปาด์

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ประหยัด   ถิระวัฒน์

 

นาย   ประเวทย์   บูรณะกิจ                       นายกสมาคม

นางสาว   วิภา   สุขกิจ                            อุปนายกคนที่1

นาย   อัมพรชัย   โหลทอง                       อุปนายกคนที่2

นาย   ธงชัย   ณ นคร                             เลขาธิการ

นาย   เรืองชัย   ทรัพย์นิรันดร์                    รองเลขาธิการ

นาย   เจน   จำรัสศิลป์                            เหรัญญิก

นาย   อรุณ   ลานเหลือ                           นายทะเบียน

นาย   นคร   วีระประวัติ                           ปฏิคมภายในประเทศ

นาง   ผุสดี   คีตะวรนาฎ                          ปฏิคมต่างประเทศ

นาง   บัญญัติ   ทัศนียะเวช                      ประธานวิชาการ

นาย   ศรีพนม   สิงห์ทอง                         ประธานสวัสดิการ

นาว วิวัฒน์   รุ่งวรรธนวงศ์                        ประธานสโมสร

นาย   สุชาติ   จันทนพ                            ประธานกีฬา

นาย   นพดล   พูนเสริม                            สมาชิกสัมพันธ์

นาง   คณิต   นันทวารี                             บรรณารักษ์