คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2523

2523

ที่ปรึกษา

โชติ   มณีน้อย

ปรีชา   สามัคคีธรรม

เชลง   กัทลีรดะพันธุ์

มานิจ   สุขสมจิตร

พงษ์ศักดิ์   พยัฆวิเชียร

ประเวทย์   บูรณะกิจ

 

ที่ปรึกษากฏหมาย

มารุต   บุนนาค

ทองใบ   ทองเปาด์

คำนวน   ชโลปถัมภ์

 

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ประหยัด   ถิระวัฒน์

 

นาย   สุนทร   ทาซ้าย                             นายกสมาคม

นางสาว   วิภา   สุขกิจ                             อุปนายกคนที่1

นาย   อัมพรชัย   โหลทอง                        อุปนายกคนที่2

นาย   ธงชัย   ณ นคร                              เลขาธิการ

นาย   พอพันธ์   สนเจริญ                           รองเลขาธิการ

นาย   เจน   จำรัสศิลป์                             เหรัญญิก

นาย   อรุณ   ลานเหลือ                            นายทะเบียน

นาย   สุคนธ์   ชัยอารีย์                            ปฏิคมในประเทศ

นาย   ธีรพงษ์   เอกโชติ                           ปฏิคมต่างประเทศ

นาง   คณิต   นันทวาณี                            สมาชิกสัมพันธ์

นาย   ศรีพนม   สิงห์ทอง                          ประธานสวัสดิการ

นาย   เรืองชัย   ทรัพย์นิรันดร์                     ประธานวิชาการ

นาย   นิยม   ประจักษ์กมล                        ประธานสโมสร

นาง   ผุสดี   คีตะวรนาฎ                           ประธานหารายได้

นาย   ไพบูลย์   สุขสุเมฆ                          บรรณารักษ์