คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2533

2533

นาย   ไพฑูรย์   สุนทร                           นายกสมาคม

นาง  บัญญัติ   ทัศนียะเวช                      อุปนายกสมาคมฯ

นาย   สมเจตน์   วัฒนาธร                       อุปนายกสมาคมฯ

นาย   สุวฒน์   ทองธนากุล                     เลขาธิการ

นาย   วรศักดิ์   ประยูรสุข                       รองเลขาธิการ

นาย   เสริมสุข   กษิติประดิษฐ์                 เหรัญญิก

นาย   กวี   จงกิจถาวร                          ปฏิคมต่างประเทศ

นางสาว   รุ่งมณี   เมฆโสภณ                  ปฏิคมในประเทศ

นาย   เติมศักดิ์   เฉลิมพลานุภาพ              ฝ่ายวิชาการ

นาย   วรพจน์   ณ นคร                          บรรณารักษ์

นาย   วิชเลิศ   งามขำ                          นายทะเบียน

นาย   วีระ   ขันธีวิทย์                           ฝ่ายสวัสดิการ

นาง   คณิต   นันทวาณี                         ประธานฝ่ายหารายได้

นาย   สมหมาย   ปาริจฉัตต์                    กรรมการประจำ

นาย   วรวิทย์   ศรีอนันต์รักษา                  ประชาสัมพันธ์