คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2534

2534

นาง   บัญญัติ   ทัศนียะเวช                     (บางกอกโพสต์)         นายกสมาคมฯ

นาย   สมเจตน์   วัฒนาธร                       (เดลินิวส์)                อุปนายก

นาย   พิศาล   พ้นภัย                             (บ้านเมือง)              อุปนายก

นาย   สุวฒน์   ทองธนากุล                     (ผู้จัดการ)                เลขาธิการ

นาย   เสริมสุข   กษิติประดิษฐ์                 (บางกอกโพสต์)         รองเลขาธิการ

นาง   อัมพา   สันติเมทนีดล                    (บางกอกโพสต์)         เหรัญญิก

นาย   บุญเลิศ   คชายุทธเดช                 (มติชน)                   ปฎิคมในประเทศ

นาย   เติมศักดิ์   เฉลิมพลานุภาพ              (เดอะเนชั่น)              ปฎิคมในประเทศ

นาย   วรพจน์   ณ นคร                          (ไทยรัฐ)                  บรรณารักษ์

นาย   สุวพงศ์   จั่นฝั่งเพชร                     (มติชน)                    นายทะเบียน

นาย   วิฑูรย์   พึงประเสริฐ                     (กรุงเทพธุรกิจ)           ฝ่ายหารายได้

นาย   คำนูญ   สิทธิสมาน                      (ผู้จัดการ)                 ฝ่ายวิชาการ

นาย   วีระ   ขันธีวิทย์                           (มาตุภูมิ)                   สวัสดิการ

นาย   ดำฤทธิ์   วิริยะกุล                       (ไทยรัฐ)                   ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาย   บุตรดา   ศรีเลิศชัย                      (เดลินิวส์)                 รองฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

คณะกรรมการจรรยาบรรณสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2534

นาย   โชติ   มณีน้อย                               (เดลิไทม์)

นาย   ถาวร   สุวรรณ                               (บ้านเมือง)

นาย   ศรี   อินทปันตี                               (นิตยสารหลักไทย)

นาย   ประหยัด   คูณสมบัติ                        (เดลินิวส์)

นาย   ธรรมเกียรติ   กันอริ                          (มติชน)

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

นาย   พงษ์ศักดิ์   พยัฆวิเชียร                  (มติชน)

นาย   สุทธิชัย   หยุ่น                           (เดอะเนชั่น)

นาย   มานิจ   สุขสมจิตร                       (ไทยรัฐ)

นาย   ไพฑูรย์   สุนทร                          (ไทยรัฐ)

นาย   ไพศาล   ศรีจรัสจรรยา                  (บางกอกโพสต์)

นาย   ปรีชา   พบสุข                           (นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาค)

นาย   โชติ   ทัศนียะเวช                      (อดีตกรรมการสมาคมฯ)