คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2535

2535

 

นาง   บัญญัติ   ทัศนียะเวช                       (บางกอกโพสต์)        นายกสมาคม

นาย   พิศาล   พ้นภัย                               (บ้านเมือง)              อุปนายก

นาย   ธรรมเกียรติ   กันอริ                         (ข่าวสด)                 อุปนายก

นาย   ดำฤทธิ์   วิริยะกุล                           (ไทยรัฐ)                 เลขาธิการ

นาย   นพพร   เจริญเปี่ยม                         (เดลินิวส์)                รองเลขาธิการ

นาง   อัมพา   สันติเมทนีดล                      (บางกอกโพสต์)         เหรัญญิก

นางสาว   นาตยา   เชษฐโชติรส                (บางกอกโพสต์)         ผู้ช่วยเหรัญญิก

นาย   กวี   จงกิจถาวร                            (เดอะเนชั่น)             ปฏิคมต่างประเทศ

นาย   วรพจน์   ณ นคร                           (ไทยรัฐ)                  ปฏิคมในประเทศ

นางสาว   ดวงกลม   โชตนา                    (เดอะเนชั่น)              บรรณารักษ์

นางสาว   รุ่งมณี   เมฆโสภณ                   (ผู้จัดการ)                ฝ่ายวิชาการ

นาย   ประสงค์   เลิศรัตนวิสุทธิ์                 (มติชน)                   นายทะเบียน

นาย   สุประวัติ   ศิริลักษณ์                      (บ้านเมือง)              ฝ่ายสวัสดิการ

นาย  วีระ   ธีระภัทรานนท์                       (เดลินิวส์)                ประธานฝ่ายหารายได้

นาย   ภัทระ   คำพิทักษ์                         (มติชน)                   ประชาสัมพันธ์

 

สำรองกรรมการ

นาย   วีระ   ขันธีวิทย์                               (มาตุภูมิ)

นาย   เลื่อน   วีรภัทร์                               (สายกลาง)

 

กรรมการควบคุมจรรยาบรรณ

นาย   สมเจตน์   วัฒนาธร                      (เดลินิวส์)

นาย   เจน   จำรัสศิลป์                         (สปอร์ต)

นาย   โชติ   มณีน้อย                           (เดลิไทม์)

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

นาย   โชติ   มณีน้อย

นาย   มานิจ   สุขสมจิตร

นาย   ไพฑูรย์   สุนทร

นาย   ปรีชา   พบสุข

นาย   พงษ์ศักดิ์   พยัฆวิเชียร

นาย   สุทธิชัย   หยุ่น

นาย   ไพศาล   ศรีจรัสจรรยา

 

หมายเหตุ เมื่อน.ส.รุ่งมณี   เมฆโสภณ ได้ลาไปทำวิทยุ บีบีซี ภาคภาษาไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศ อังกฤษ ที่ประชุมมีมติให้นาย   ธรรมเกียรติ   กันอริ   ทำหน้าที่ฝ่ายวิชาการด้วย