คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2536

2536

นาย   ปราโมทย์   ฝ่ายอุประ                   (ไทยรัฐ)                  นายกสมาคม

นาย   ชลิต   กิติญาณทรัพย์                    (ประชาชาติธุรกิจ)       อุปนายก

นาย   คำนูญ   สิทธิสมาน                       (ผู้จัดการ)                อุปนายก

นาย   ดำฤทธิ์   วิริยะกุล                         (ไทยรัฐ)                 เลขาธิการ

นาย   ภัทระ   คำพิทักษ์                         (มติชน)                  รองเลขาธิการ

นาง   อัมพา   สันติเมทนีดล                     (สยามโพสต์)            เหรัญญิก

นาย   ชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี (ไทยรัฐ)                 ปฏิคมต่างประเทศ

นาย   วีรยุทธ   รวานนท์                         (ดาวสยาม)              ปฏิคมในประเทศ

นาย   นพพร   วงศ์อนันต์                         (บางกอกโพสต์)         บรรณารักษ์

นาย   ดิสทัต   โรจนาลักษณ์                   (บางกอกโพสต์)          ฝ่ายวิชาการ

นาย   สุประวัติ   ศิริลักษณ์                      (บ้านเมือง)               ฝ่ายสวัสดิการ

นาย   วิโรจน์   กิจกุลอนันตเอก                (ดอกเบี้ย)                 นายทะเบียน

นางสาว   วิมลพรรณ   ปีตธวัชชัย             (สยามโพสต์)              ประธานฝ่ายหารายได้

นาย   องอาจ   พึ่งพานิช                       (กรุงเทพธุรกิจ)            ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

นาย   สันชาย   จันทราวัฒนากุล              (มติชน)                    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

กรรมการควบคุมจรรยาบรรณ

นาย   เกียรติชัย   พงษ์พาณิชย์                (ข่าวสด)

นาย   เชลง   กัทลีรดะพันธุ์                     (เดลิไทม์)

นาย   เจน   จำรัสศิลป์                         (สปอร์ต)

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

นาย   มานิจ   สุขสมจิตร

นาย   ปรีชา   พบสุข

นาย   พงศักดิ์   พยัฆวิเชียร

นาย   สุทธิชัย   หยุ่น

นาย   ไพฑูรย์   สุนทร

นาง   บัญญัติ   ทัศนียะเวช

นาย   ไพศาล   ศรีจรัสจรรยา

นาย   โชติ   มณีน้อย