คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2537

2537

นาย   ปราโมทย์   ฝ่ายอุประ                    (ไทยรัฐ)                   นายกสมาคม

นาย   ชลิต   กิติญาณทรัพย์                     (ประชาชาติธุรกิจ)       อุปนายก

นาย   ชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี (ไทยรัฐ)                  อุปนายก

นาย   ภัทระ   คำพิทักษ์                          (มติชน)                   เลขาธิการ

นาย   นพพร   วงศ์อนันต์                          (บางกอกโพสต์)         รองเลขาธิการ

นางสาว   ชุติมา   นิ่มสุวรรณ                     (แนวหน้า)                เหรัญญิก

นางสาว   วิมลพรรณ   ปิตธวัชชัย               (สยามโพสต์)              ประธานฝ่ายจัดหารายได้

นาย   อภิชาติ   ศักดิเศรษฐ์                      (มติชน)                    ประธานฝ่ายวิชาการ

นาย   ฐากูร   บุญปาน                            (ข่าวสด)                   ปฏิคมในประเทศ

นางสาว   อังคณา   รุ่งพรนุรักษ์                  (ไทยรัฐ)                  ปฏิคมต่างประเทศ

นางสาว   มุกดาววรรณ   ศักดิ์บุญ               (เดอะเนชั่น)               บรรณารักษ์

นาย   วรุตม์   ลิ้มเฉลิม                            (เดลินิวส์)                  นายทะเบียน

นาง   คณิต   นันทวาณี                           (บ้านเมือง)                ฝ่ายสวัสดิการ

นาย   บุตรา   ศรีเลิศชัย                          (เดลินิวส์)                  กรรมการ

 

กรรมการควบคุมจรรยาบรรณ

นาย   เจน   จำรัสศิลป์                            (มหาราษฏร์)

นาย   สมเจตน์   วัฒนาธร                      (เดลินิวส์)

นาย   พงศักดิ์   บุญชื่น                            (สายกลาง)

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

นาย   มานิจ   สุขสมจิตร

นาย   ปรีชา   พบสุข

นาย   พงศักดิ์   พยัฆวิเชียร

นาย   สุทธิชัย   หยุ่น

นาย   ไพฑูรย์   สุนทร

นาง   บัญญัติ   ทัศนียะเวช

 

ผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

นาย   ประหยัด   ถิระวัฒน์

 

ที่ปรึกษากฎหมาย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

นาย   ทองใบ   ทองเปาด์

นาย   สัก   กอแสงเรือง

นาย   มานิจ   สุขสมจิตร