คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2538

2538

นาย   สมหมาย   ปาริจฉัตต์                      (มติชน)                   นายกสมาคม

นาย   ดำฤทธิ์   วิริยะกุล                          (ไทยรัฐ)                  อุปนายกคนที่1

นางสาว   วิมลพรรณ   ปีตธวัชชัย               (สยามโพสต์)             อุปนายกคนที่2

นางสาว   ชุติมา   นิ่มสุวรรณสิน                 (แนวหน้า)                อุปนายกคนที่3

นาย   บุญชัย   มหัทธนันชัย                     (ไทยไฟแนนเชียล)      อุปนายกคนที่4

นาย   ชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี (ไทยรัฐ)                  เลขาธิการ

นางสาว   อรุณี   เอี๊ยบ                            (สยามโพสต์)            รองเลขาธิการ

นางสาว   มุกดาวรรณ   ศักดิ์บุญ                 (เดอะเนชั่น)             ประธานฝ่ายวิชาการ

นาย   ธีรเดช   เอี่ยมสำราญ                      (ประชาชาติธุรกิจ)      รองประธานฝ่ายวิชาการ

นาย   อภิชาต   ศักดิเศรษฐ์                      (มติชน)                   ปฏิคมในประเทศ

นางสาว สุภาวดี   สุสัณพูลทอง                  (บางกอกโพสต์)         ปฏิคมต่างประเทศ

นาย   อภิมาศ   พงษ์ไพบูลย์                     (ข่าวสด)                  บรรณารักษ์

นาย   ชูศักดิ์   เพชรดี                             (เดลินิวส์)                นายทะเบียน

นาง   คณิต   นันทวาณี                           (บ้านเมือง)              ฝ่ายสวัสดิการ

นาย   วรุตม์   ลิ้มเฉลิม                            (เดลินิวส์)                ประชาสัมพันธ์

 

กรรมการควบคุมจรรยาบรรณ

นาย   เจน   จำรัสศิลป์                            (มหาราษฏ์)

นาย   เรืองชัย   ทรัพย์นิรันดร์                                (มติชน)

นาย  พงษ์ศักดิ์   บุญชื่น                          (สายกลาง)

นาย   ศรี   อินทปันตี                               (บ้านเมือง)

นาย   บุตรดา   ศรีเลิศชัย                         (เดลินิวส์)

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

นาย   เชลง   กัทลีรดะพันธุ์

นาย   มานิจ   สุขสมจิตร

นาย   ปรีชา   สามัคคีธรรม

นาย   พงษ์ศักดิ์   พยัฆวิเชียร

นาย   ประเวทย์   บูรณะกิจ

นาย   สุนทร   ทาซ้าย

นาย   กำแหง   ภริตานนท์

นางสาว   วิภา   สุขกิจ

นาย   สำเริง   คำพะอุ

นาย   ไพฑูรย์   สุนทร

นาง   บัญญัติ   ทัศนียะเวช

นาย   ปราโมทย์   ฝ่ายอุประ

นาย   ปรีชา   พบสุข

นาย   สุทธิชัย   หยุ่น

 

ผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

นาย   ประหยัด   ถิระวัฒน์

 

ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

นาย   ทองใบ   ทองเปาด์

นาย   สัก   กอแสงเรือง

นาย   มานิจ   สุขสมจิตร