คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2540

2540

 

นาง   ชุติมา   บูรณรัชดา                          (เดลินิวส์)                 นายกสมาคม

นาย   ดำฤทธิ์   วิริยะกุล                           (ไทยรัฐ)                  อุปนายก

นาย   วิฑูร   พึงประเสริฐ                          (เดอะเนชั่น)               อุปนายก

นาย   ตุลย์   ศิริกุลพิพัฒน์                         (ผู้จัดการรายวัน)          อุปนายก

นาย   ชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี (ไทยรัฐ)                  เลขาธิการ

นางสาว   อรุณี   เอี๊ยบ                            (ไทยโพสต์)              รองเลขาธิการ

นางสาว   นาตยา   เชษฐโชติรส                (บางกอกโพสต์)          เหรัญญิก

นางสาว   เสาวรส   รณเกียรติ                    (มติชน)                   ฝ่ายวิชาการ

นาย   วันชัย   วงศ์มีชัย                           (แนวหน้า)                รองฝ่ายวิชาการ

นางสาว   ยุวดี   มณีกุล                           (กรุงเทพธุรกิจ)          บรรณารักษ์

นาย   บุตรดา   ศรีเลิศชัย                         (เดลินิวส์)                นายทะเบียน

นาง   คณิต   นันทวาณี                            (บ้านเมือง)              ฝ่ายสวัสดิการ

นาย   ประดิษฐ์   เรืองดิษฐ์                        (มติชน)                  ฝ่ายปฏิคม

นาย   วรวิทย์   ศรีอนันตรักษา                    (เดลินิวส์)                ฝ่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ

นาย   วิเชษฐ์   พิชัยรัตน์                           (วัฏจักร)                ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

กรรมการควบคุมจรรยาบรรณ

นาง   บัญญัติ   ทัศนียะเวช                     (บางกอกโพสต์)

นาย   ปราโมทย์   ฝ่ายอุประ                   (ไทยรัฐ)

นาย   สมหมาย   ปาริจฉัตต์                    (มติชน)

นาย   เรืองชัย   ทรัพย์นิรันดร์                                (มติชน)

นาย   สมเจตน์   วัฒนาธร                      (เดลินิวส์)

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

นาย   เชลง   กัทลีรดะพันธุ์

นาย   มานิจ   สุขสมจิตร

นาย   ปรีชา   สามัคคีธรรม

นาย   พงษ์ศักดิ์   พยัฆวิเชียร

นาย   ประเวทย์   บูรณะกิจ

นาย   สุนทร   ทาซ้าย

นาย   กำแหง   ภริตานนท์

นางสาว   วิภา   สุขกิจ

นาย   สำเริง   คำพะอุ

นาย   ไพฑูรย์   สุนทร

นาง   บัญญัติ   ทัศนียะเวช

นาย   ปราโมทย์   ฝ่ายอุประ

นาย   ปรีชา   พบสุข

นาย   สุทธิชัย   หยุ่น

 

ผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

นาย   ประหยัด   ถิระวัฒน์

 

ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

นาย   ทองใบ   ทองเปาด์

นาย   สัก   กอแสงเรือง

นาย   เกษม   สรศักดิ์เกษม

นาย   มานิจ   สุขสมจิตร