คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2542

2542

 

นาย   กวี   จงกิจถาวร                         (เดอะเนชั่น)            นายกสมาคม

นาย   ประสงค์   เลิศรัตนวิสุทธิ์               (ประชาชาติธุรกิจ)     อุปนายกคนที่1

นาย   วสันต์   เตชะวงศ์ธรรม                  (บางกอกโพสต์)       อุปนายกคนที่2

นาย   บรรยงค์   สุวรรณผ่อง                  (อีคอนนิวส์)             อุปนายกคนที่3

นาย   ตุลย์   ศิริกุลพิพัฒน์                     (ผู้จัดการ)               อุปนายกคนที่4

นาย   ชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี (ไทยรัฐ)                เลขาธิการ

นาย   มงคล   บางประภา                     (บางกอกโพสต์)        รองเลขาธิการ

นาง   ผุสดี   คีตวรนาฏ                         (ซิงจงเอี๋ยน)           เหรัญญิก

นางสาว   เสาวรส   รณเกียรติ                 (มติชน)                 ฝ่ายวิชาการ

นาย   ประดิษฐ์   เรืองดิษฐ์                    (มติชน)                 สวัสดิการ

นางสาว   ยุวดี   มณีกุล                        (กรุงเทพธุรกิจ)         บรรณารักษ์

นาย   ปฐม   จันทรมาศ                        (เดลินิวส์)               นายทะเบียน

นาย   วรพจน์   แสนประเสริฐ                  (เดลินิวส์)               ประชาสัมพันธ์

นาย   คำรณ   ชูดี                               (ไทยรัฐ)                ฝ่ายส่งเสริมเสรีภาพ

นาย   เขมชาติ   ชวนะธิต                     (ผู้จัดการ)                ฝ่ายปฏิคม

 

กรรมการควบคุมจรรยาบรรณ (2542)

นาย   สมหมาย   ปาริจฉัตต์

นาย   สมเจตน์   วัฒนาธร

นาย   ดำฤทธิ์   วิริยะกุล

นาง   บัญญัติ   ทัศนียะเวช

นาย   เรืองชัย   ทรัพย์นิรันดร์

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

นาย   เชลง   กัทลีรดะพันธุ์

นาย   มานิจ   สุขสมจิตร

นาย   ปรีชา   สามัคคีธรรม

นาย   พงษ์ศักดิ์   พยัฆวิเชียร

นาย   ประเวทย์   บูรณะกิจ

นาย   สุนทร   ทาซ้าย

นาย   กำแหง   ภริตานนท์

นางสาว   วิภา   สุขกิจ

นางสาว   วิภา   สุขกิจ

นาย   สำเริง   คำพะอุ

นาย   ไพฑูรย์   สุนทร

นาง   บัญญัติ   ทัศนียะเวช

นาย   ปราโมทย์   ฝ่ายอุประ

นาย   สมหมาย   ปาริจฉัตต์

นาย   ปรีชา   พบสุข

นาย   สุทธิชัย   หยุ่น

 

ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

นาย   ทองใบ   ทองเปาด์

นาย   สัก   กอแสงเรือง

นาย   เกษม   สรศักดิ์เกษม

นาย   มานิจ   สุขสมจิตร

 

ผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

นาย   ประหยัด   ถิระวัฒน์