คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2532

นาย   ไพฑูรย์ สุนทร                              นายกสมาคม

นาง   คณิต นันทวาณี                             อุปนายก

นาง   บัญญัติ ทัศนียะเวช                        อุปนายก

นาย   สมเจตน์ วัฒนาธร                          อุปนายก

นาย   สมหมาย ปาริจฉัตต์                       เลขาธิการ

นาย   บุญชัย มหัทธนันชัย                      รองเลขาธิการ

นาย   เสริมสุข กษิติประดิษฐ์                    เหรัญญิก

นางสาว   สุรีย์ มิ่งภัคนีย์                         ปฏิคมในประเทศ

นาย   เติมศักดิ์ เฉลิมพลานุภาพ                 ปฏิคมต่างประเทศ

นางสาว   รุ่งมณี เมฆโสภณ                     ฝ่ายวิชาการ

นาย   กวี จงกิจถาวร                             บรรณารักษ์

นาย   อลงกฎ จิตชื่นโชติ                        นายทะเบียน

นาย   ศรี อินทปันตี                              ฝ่ายสวัสดิการ

นาย   วีรชัย วโรทยานนท์                       ประธานฝ่ายหารายได้

นาย   คทาธร อัศวจิรัฐติกรณ์                    ประชาสัมพันธ์