คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2541

นาย   สุวัฒน์   ทองธนากุล                   (ผู้จัดการรายวัน)                   นายกสมาคม

นาย   ชาญชัย   สงวนวงศ์                   (ข่าวหุ้น)                            อุปนายก

นาย   ตุลย์   ศิริกุลพิพัฒน                     (ผู้จัดการรายวัน)                  อุปนายก

นาย   สมเจตน์   วัฒนาธร                     (เดลินิวส์)                          อุปนายก

นาย   การุณย์   มีถม                           (ไทยรัฐ)                           เลขาธิการ

นาย   ชูชัย   จิตแกล้ว                         (สยามกีฬารายวัน)                รองเลขาธิการ

นาย   สุรศักดิ์   จิรวัสตร์มงคล                 (ผู้จัดการรายวัน)                  เหรัญญิก

นาย   เชิดศักดิ์   วุ่นบำรุง                      (ไทยรัฐ)                           ประชาสัมพันธ์

นาง   คณิต   นันทวาณี                         (บ้านเมือง)                        ประธานฝ่ายหาทุน

นาย   บุตรดา   ศรีเลิศชัย                      (เดลินิวส์)                          ประธานฝ่ายส่งเสริมสมาชิก

นาย   เสมอ   บุญญาวัลย์                      (ข่าวหุ้น)                           ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

นาย   วิวัฒน์   รุ่งวรรณธวงศ์                   (เอเชียไทม์)                       ประธานฝ่ายสวัสดิการ

นาย   กิตติบูรณ์   เคหสุขเจริญ                (ศิรินคร)                             ปฏิคม

นาย   พิศาล   พ้นภัย                            (บ้านเมือง)                         นายทะเบียน

นาย   โพยม   วรรณศิริ                          (บางกอกโพสต์)                   บรรณารักษ์

นาย   เกษม   อัชฌาสัย                        (สยามรัฐ)                           กรรมการกลาง

 

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นาย   สมบูรณ์   วรพงษ์

นาย   พอใจ   ชัยะเวฬุ

นาย   ศุภเกียรติ   ธารณกุล

นาย   ไตรรัตน์   สุนทรประภัสสร์

นาย   บัณฑิต   รัชวัฒนะธานินทร์

นาย   เชาวน์   รูปเทวินทร์

นาย   สุทิน   กาญจนไพบูลย์

นาย   สมาน   สุตโต

 

ที่ปรึกษา

นาย   มารุต   บุนนาค

นาย   ทองใบ   ทองเปาด์

 

ผู้ตรวจสอบบัญชี

นาย   ประหยัด   ถิระวัฒน์