คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยประจำปี 2545

นาย   วีระ ประทีปชัยกูร                        (บางกอกโพสต์)                     นายกสมาคม

นาย   ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์                  (มติชน)                              อุปนายกฝ่ายบริหาร

นาย   บรรยงค์ สุวรรณผ่อง                     (อีคอนนิวส์)                         อุปนายกฝ่ายวิชาการ

นาง   สุวรรณา อัศวเรืองชัย                    (บางกอกโพสต์)                    อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

นาง   ผุสดี คีตวรนาฎ                            (ซิงจงเอี๋ยน)                        อุปนายกฝ่ายสังคมและเหรัญญิก

นาย   ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                   (ไทยรัฐ)                            เลขาธิการ

นาย   มงคล บางประภา                         (บางกอกโพสต์)                    รองเลขาธิการ

นาย   วรุตม์ ลิ้มเฉลิม                             (เดลินิวส์)                           นายทะเบียนและสวัสดิการ

นาย   สุรศักดิ์ จิรวัสต์มงคล                      (ผู้จัดการ)                          กรรมการฝ่ายวิชาการ

นาย   การุณย์ มีถม                               (ไทยรัฐ)                            กรรมการ

นาย   วรพจน์ แสนประเสริฐ                     (เดลินิวส์)                            กรรมการ

นาย   ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์                  (คมชัดลึก)                           กรรมการ

นาย   ภัทระ คำพิทักษ์                           (มติชน)                               กรรมการ

นางสาว   อรุณี เอี่ยมสิริโชค                    (ไทยโพสต์)                          กรรมการ

นาง   นนทิช สอาดสอน                         (เดอะเนชั่น)                          กรรมการ

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม (2545)

นาย   สมเจตน์ วัฒนาธร                      (เดลินิวส์)

นาย   เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์                  (มติชน)

นาย   สุวัฒน์ ทองธนากุล                     (ผู้จัดการ)

นาย   ดำฤทธิ์ วิริยะกุล                        (ไทยรัฐ)

นางสาว   นาตยา เชษฐ์โชติรส             (บางกอกโพสต์)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (2545)

นาย   มานิจ สุขสมจิตร                         ที่ปรึกษา

นาย   พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร                   ที่ปรึกษา

นาย   บัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์              ที่ปรึกษา

นาง   บัญญัติ ทัศนียะเวช                     ที่ปรึกษา

นาย   สมหมาย ปาริจฉัตต์                    ที่ปรึกษา

นาง   ชุติมา บูรณรัชดา                       ที่ปรึกษา

นาย   สุวัฒน์ ทองธนากุล                     ที่ปรึกษา

นาย   เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์                ที่ปรึกษา

ดร.   เกษม ศิริสัมพันธ์                         ที่ปรึกษา

ดร.   สมเกียรติ อ่อนวิมล                      ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (2545)

นาย   ทองใบ ทองเปาด์

นาย   สัก กอแสงเรือง

นาย   มานิจ สุขสมจิตร

ผู้ตรวจสอบบัญชี สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (2545)

นาย   ศิลป์ชัย รักษาพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2954