คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2551

นางสาว   นาตยา เชษฐโชติรส              (บางกอกโพสต์)                         นายกสมาคม

นาย   ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์                (มติชน)                                   อุปนายกฝ่ายบริหาร

นาย   วันชัย วงศ์มีชัย                         (แนวหน้า)                                อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

นางสาว   บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์          (เครือเนชั่น)                              อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

นางสาว   นภาภรณ์ พิพัฒน์                   (ประชาชาติธุรกิจ)                       อุปนายกฝ่ายวิชาการ

นาย   ธนดล มีถม                              (ไทยรัฐ)                                  อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

นาย   ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์                     (บางกอกโพสต์)                         เลขาธิการสมาคม

นางสาว   น.รินี เรืองหนู                       (มติชน)                                   รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ

นาย   ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์                     (ไทยรัฐ)                                  รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

นาย   เสด็จ บุนนาค                            (คมชัดลึก)                               เหรัญญิก

นางสาว   นภาพร พานิชชาติ                  (เดลินิวส์)                                นายทะเบียน

นาย   วัสยศ งามขำ                            (บางกอกโพสต์)                        กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นาย   เขมชาติ ชวนะธิต                       (ผู้จัดการ)                                กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

นาย   วรุตม์ ลิ้มเฉลิม                          (เดลินิวส์)                                กรรมการบริหาร

นาย   วีรศักดิ์ พงษ์อักษร                     (กรุงเทพธุรกิจ)                          กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

กรรมการควบคุมจริยธรรม

นาย   สมเจตน์ วัฒนาธร                      (เดลินิวส์)

นาย   สมาน สุตโต                            (บางกอกโพสต์)

นาย   ตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์                      (ผู้จัดการ)

นาง   ชุติมา บูรณรัชดา                       (เดลินิวส์)

นาย   เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์                  (มติชน)