ที่ปรึกษาสมาคม ฯ

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคม ฯ  ประจำปี ๒๕๕๖

คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๕๖เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษา  ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม  ดังนี้

๑. นายมานิจ   สุขสมจิตร                                     นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๗,๒๕๑๘)

๒.  นายพงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร                             นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๒๑)

๓. นายสุนทร  ทาซ้าย                                           นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๒๓)

๔. นางบัญญัติ  ทัศนียะเวช                             นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๔,๒๕๓๕)

๕. นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์                                นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๘,๒๕๓๙)

๖. นางชุติมา บูรณรัชดา                                       นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐,๒๕๔๑)

๗. นายกวี      จงกิจถาวร                     นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๒)  นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  (พ.ศ. ๒๕๔๓,๒๕๔๔)

๘. นายบัณฑิต  รัชวัฒนะธานินทร์                      นายก สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๑,๒๕๓๒,๒๕๓๔,๒๕๓๕)

๙. นายสมาน สุดโต                                              นายก สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐)

๑๐. นายสุวัฒน์   ทองธนากุล                              นายก สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๑,๒๕๔๒)

๑๑. นายวีระ  ประทีปชัยกูร                                 นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  (พ.ศ. ๒๕๔๕,๒๕๔๖)

๑๒. นางผุสดี  คีตวรนาฎ                                      นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๗,๒๕๔๘)

๑๓. นายภัทระ  คำพิทักษ์                                    นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๙)

๑๔. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส                        นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐,๒๕๕๑)

๑๕. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์                         นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๒,๒๕๕๓)

๑๖. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                          นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๔,๒๕๕๕)

๑๗. นางสาววิมลพรรณ ปีตธวัชชัย                    อุปนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๗)

๑๘. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์                            กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  (พ.ศ. ๒๕๕๔,๒๕๕๕)

๑๙. นางสาวบุญรัตน์ อภิชาตไตรสรณ์                               อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ (พ.ศ. ๒๕๕๒,๒๕๕๓)

๒๐. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล                                    อุปนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  (พ.ศ. ๒๕๔๑)

๒๑. ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสต์มงคล                               อุปนายกฝ่ายบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ (พ.ศ. ๒๕๕๔,๒๕๕๕)

๒๒. นายอรุณ ลอตระกูล                                     กรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  (พ.ศ. ๒๕๕๓,๒๕๕๔)

๒๓. นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร                                               เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๕๓)

๒๔. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์                         อุปนายกฝ่ายวิชาการและเลขาธิการ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ (พ.ศ. ๒๕๕๕)

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคม ฯ  ประจำปี ๒๕๕๕

คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษา  ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม  ดังนี้

๑. นายมานิจ   สุขสมจิตร                         นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๗,๒๕๑๘)

๒.  นายพงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร                  นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๒๑)

๓. นายสุนทร  ทาซ้าย                             นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๒๓)

๔. นางบัญญัติ  ทัศนียะเวช                        นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๔,๒๕๓๕)

๕. นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์                     นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๘,๒๕๓๙)

๖. นางชุติมา บูรณรัชดา                           นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐,๒๕๔๑)

๗. นายกวี      จงกิจถาวร                         นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๒)  นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(พ.ศ. ๒๕๔๓,๒๕๔๔)

๘. นายบัณฑิต  รัชวัฒนะธานินทร์               นายก สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(พ.ศ. ๒๕๓๑,๒๕๓๒,๒๕๓๔,๒๕๓๕)

๙. นายสมาน สุดโต                                 นายก สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐)

๑๐. นายสุวัฒน์   ทองธนากุล                    นายก สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๑,๒๕๔๒)

๑๑. นายวีระ  ประทีปชัยกูร                      นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๕,๒๕๔๖)

๑๒. นางผุสดี  คีตวรนาฎ              นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(พ.ศ. ๒๕๔๗,๒๕๔๘)

๑๓. นายภัทระ  คำพิทักษ์                        นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๙)

๑๔. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส              นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  (พ.ศ. ๒๕๕๐,๒๕๕๑)

๑๕. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์               นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  (พ.ศ. ๒๕๕๒,๒๕๕๓)

๑๖. นางสาววิมลพรรณ ปีตธวัชชัย                        อุปนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๗)

๑๗. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล                         อุปนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๑)

๑๘. นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร                 เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕)

๑๙. นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์                       กรรมการควบคุมจริยธรรม  สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  (พ.ศ.๒๕๕๔)

๒๐. นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์                     เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๒)

๒๑. นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร                     เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๕๓)

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคม ฯ ประจำปี ๒๕๕๔

คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษา  ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม  ดังนี้

๑. นายมานิจ   สุขสมจิตร                   ๒.  นายพงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร                              
๓. นายสุนทร  ทาซ้าย                      ๔. นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์                                
๕. นางชุติมา บูรณรัชดา                    ๖. นายกวี      จงกิจถาวร                                   
๗. นายบัณฑิต  รัชวัฒนะธานินทร์         ๘. นายสุวัฒน์   ทองธนากุล
๙. นายสมาน สุดโต                          ๑๐. นายวีระ  ประทีปชัยกูร
๑๑. นางผุสดี  คีตวรนาฎ                  ๑๒. นายภัทระ  คำพิทักษ์
๑๓. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส         ๑๔. นางสาววิมลพรรณ ปีตธวัชชัย

๑๕. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล                ๑๖. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
๑๗. นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร                ๑๘. นายบุตรดา ศรีเลิศชัย    
๑๙. นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์                ๒๐. นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคม ฯ ประจำปี ๒๕๕๒

คณะ กรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษา ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ดังนี้

 1. นายเชลง   กัทลีรดะพันธุ์
 2. นายมานิจ   สุขสมจิตร
 3. นายปรีชา   สามัคคีธรรม
 4. นายพงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร
 5. นายประเวทย์  บูรณะกิจ
 6. นายสุนทร  ทาซ้าย
 7. นายสำเริง    คำพะอุ
 8. นายไพฑูรย์  สุนทร
 9. นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ
 10. นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์
 11. นางชุติมา บูรณรัชดา
 12. นายกวี      จงกิจถาวร
 13. นายสมบูรณ์  วรพงษ์
 14. นายศุภเกียรติ  ธารณกุล
 15. นายบัณฑิต  รัชวัฒนะธานินทร์
 16. นายสุวัฒน์   ทองธนากุล
 17. นายวีระ  ประทีปชัยกูร
 18. นางผุสดี  คีตวรนาฎ
 19. นายภัทระ  คำพิทักษ์
 20. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส
 21. นางสาววิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
 22. นางสาวนงค์นาถ ห่านวิไล
 23. นางสาวบุญลาภ ภูสุวรรณ
 24. นายธีรเดช เอี่ยมสำราญ
 25. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล
 26. นายตุลสถิตย์ ทับทิม
 27. นายสมชัย กตัญญุตานันท์