คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ  ประจำปี ๒๕๕๕

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๕   ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาบทบาทสมาคมในสถานการณ์เร่งด่วน ประกอบด้วย อนุกรรมการ ๗ คน

๑. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี       นายก สมาคมฯ                                                    ประธาน

๒. ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล        อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ                                    อนุกรรมการ

๓. นายเสด็จ บุนนาค                   อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ           อนุกรรมการ

๔. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์     อุปนายกฝ่ายวิชาการและเลขาธิการ  สมาคมฯ                    อนุกรรมการ

๕. นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์    รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  อนุกรรมการ

๖. นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด            กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ        อนุกรรมการ

๗. นายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์  นายทะเบียน สมาคมฯ                                                     อนุกรรมการ

 

๒. คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๔ คนและอนุกรรมการ ๘ คน

๑. นายวันชัย วงศ์มีชัย                             อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ     ที่ปรึกษา

๒. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                            ที่ปรึกษา

๓. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์                                    อดีต เลขาธิการ สมาคมฯ                             ที่ปรึกษา

๔. นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร                       อดีต เลขาธิการ สมาคมฯ                                            ที่ปรึกษา

๕. นายเสด็จ บุนนาค                               อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ           ประธาน

๖. นางสาวกุลชาดา ชัยพิพัฒน์                  เครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์  อนุกรรมการ

๗. นางสาวกรรวี ธัญญะตุลย์                    เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย        อนุกรรมการ

๘. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง                อดีตอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯอนุกรรมการ

๙. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์                 เลขาธิการ สมาคมฯ                                            อนุกรรมการ

๑๐. นายมานพ ทิพย์โอสถ                        อดีตกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ อนุกรรมการ

๑๑. นายเชษฐ์ สุขสมเกษม                       กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ อนุกรรมการ

๑๒. นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์  รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ เลขานุการคณะอนุกรรมการ

๓. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๖  คนและอนุกรรมการ ๑๐ คน

๑. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนานุกุล       คณบดีคณะนิเทศศาสตร์    สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์         ที่ปรึกษา

๒. นายจักรกฤษ์ เพิ่มพูล                          หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ                                ที่ปรึกษา

๓. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์                       คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย        ที่ปรึกษา

๔. ดร. วรัชญ์ คุรจิต                                 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม                  ที่ปรึกษา

๕. นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์                 อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                              ที่ปรึกษา

๖. นางสาวเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข               อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                       ที่ปรึกษา

๗. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์    อุปนายกฝ่ายวิชาการและเลขาธิการ  สมาคมฯ                    ประธาน

๘. นางสาวบุษดี พนมภู                           กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                         อนุกรรมการ

๙. นายนวพรรษ บุญชาญ                         กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                          อนุกรรมการ

๑๐. นางสาวประนอม บุญล้ำ                     กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                          อนุกรรมการ

๑๑. นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม                     หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์                                    อนุกรรมการ

๑๒. นางสาวสุภาภรณ์ อัษฏมงคล             หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                                       อนุกรรมการ

๑๓. นางสาวน.รินี เรืองหนู                       หนังสือพิมพ์มติชน                                      อนุกรรมการ

๑๔. นายอรุณ ลอตระกูล                          หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ                                   อนุกรรมการ

๑๕.  นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช                        หนังสือพิมพ์คมชัดลึก                                อนุกรรมการ

๑๖. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์                     รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ            เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

๔. คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๕  คนและอนุกรรมการ ๖ คน

๑.นายกวี จงกิจถาวร                                                                     ที่ปรึกษา

๒. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์                                                          ที่ปรึกษา

๓. นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์          หนังสือพิมพ์คมชัดลึก                 ที่ปรึกษา

๔. นางสนิทสุดา เอกชัย กองจันทึก            หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์         ที่ปรึกษา

๕. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                   นายก สมาคมฯ                    ที่ปรึกษา

๖. นายอนุชา เจริญโพธิ์                            อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ          ประธาน

๗. นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล                          หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ             อนุกรรมการ

๘. นางกุลชาดา ชัยพิพัฒน์                       เครือข่ายซีป้า                                อนุกรรมการ

๙. นางสาวตติกานต์ เดชพงษ์                   หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                          อนุกรรมการ

๑๐. นางสาวสุภาภรณ์ อัษฏมงคล              หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                          อนุกรรมการ

๑๒. นางสาวกรชนก รักษาเสรี                  กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ         เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

๕. คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๒ คนและอนุกรรมการ ๙ คน

๑. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล                           อดีตอุปนายก สมาคมฯ                                        ที่ปรึกษา

๒. นายธนดล มีถม                                  อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ                     ที่ปรึกษา

๓. ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล                    อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ                               ประธาน

๔. นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด                       กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ            อนุกรรมการ

๕. นายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์                นายทะเบียน สมาคมฯ                                         อนุกรรมการ

๖. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์                 เลขาธิการ สมาคมฯ                                            อนุกรรมการ

๗. นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์  รองเลขาธิการ ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  อนุกรรมการ

๘. นางสาวอัชณา จิณณวาโส                    อดีตกรรมการบริหาร สมาคมฯ                              อนุกรรมการ

๙. นายนพปฎล รัตนพันธ์                         หนังสือพิมพ์เดลินิวส์                                           อนุกรรมการ

๑๐. นายฉลาด จันทรเดช                          ประธานชมรมช่างภาพการเมือง                           อนุกรรมการ

๑๑. นายกิตติพงศ์ ตรีเมฆ                                   หนังสือพิมพ์สยามรัฐ                                           อนุกรรมการ

๑๒. นางสาวเรวดี  พงศ์ไชยยง         อดีตรองเลขาธิการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ   เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

๖. คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร  ๗ คน

๑. นายชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี                นายก สมาคมฯ                                                   ประธาน

๒. ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล                    อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ                               อนุกรรมการ

๓. นายเสด็จ บุนนาค                               อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ           อนุกรรมการ

๔. นายอนุชา เจริญโพธิ์                           อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                        อนุกรรมการ

๕. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์     อุปนายกฝ่ายวิชาการและเลขาธิการ  สมาคมฯ                    อนุกรรมการ

๖. นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์               รองเลขาธิการ ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  อนุกรรมการ

๗.นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์                      รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                      อนุกรรมการ

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๔

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ  ประจำปี ๒๕๕๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๔   ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาบทบาทสมาคมในสถานการณ์เร่งด่วน ประกอบด้วย อนุกรรมการ ๗ คน

๑. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี       นายก สมาคมฯ                                                                          ประธาน

๒. ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล       อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ                                                       อนุกรรมการ

๓. นายเสด็จ บุนนาค                  อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ                      อนุกรรมการ

๔. นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์     อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                                     อนุกรรมการ

๕. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์     เลขาธิการ  สมาคมฯ                                                                   อนุกรรมการ

๖. นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์  รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ               อนุกรรมการ

๗. นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด          กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ                      อนุกรรมการ

๒. คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๔ คนและอนุกรรมการ ๘ คน

๑. นายวันชัย วงศ์มีชัย                             อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ    ที่ปรึกษา

๒. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                     ที่ปรึกษา

๓. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์                       อดีต เลขาธิการ สมาคมฯ                                                 ที่ปรึกษา

๔. นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร                      อดีต เลขาธิการ สมาคมฯ                                                 ที่ปรึกษา

๕. นายเสด็จ บุนนาค                              อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ          ประธาน

๖. นางสาวกุลชาดา ชัยพิพัฒน์                 เครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์     อนุกรรมการ

๗. นางสาวกรรวี ธัญญะตุลย์                   สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย                                  อนุกรรมการ

๘. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง         อดีตอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ      อนุกรรมการ

๙. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์                 เลขาธิการ สมาคมฯ                                                        อนุกรรมการ

๑๐. นายมานพ ทิพย์โอสถ                       อดีตกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ    อนุกรรมการ

๑๑. นายโอภาส บุญล้อม                         กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ          อนุกรรมการ

๑๒. นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์  รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ    เลขานุการคณะอนุกรรมการ

๓. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๒  คนและอนุกรรมการ ๑๑ คน

๑. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์                         ที่ปรึกษา

๒. นายจักรกฤษ  เพิ่มพูน                         หนังสือพิมพ์คมชัดลึก                                                     ที่ปรึกษา

๓. ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์                      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                               ที่ปรึกษา

๔. ดร. วรัชญ์ คุรจิต                                มหาวิทยาลัยศรีปทุม                                                       ที่ปรึกษา

๕. นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์                 อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                         ประธาน

๖. นางสาวเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข              อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                   อนุกรรมการ

๗. นายธีรเดช เอี่ยมสำราญ                      อดีตเลขาธิการ สมาคมฯ                                                  อนุกรรมการ

๘. นายธาม เชื้อสถาปนศิริ                       โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม         อนุกรรมการ

๙. นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม                           หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์                                                   อนุกรรมการ

๑๐. นายปกรณ์ รัตนทรัพย์ศิริ                   หนังสือพิมพ์เดลินิวส์                                                       อนุกรรมการ

๑๑. นางสาวสุภาภรณ์ อัษฏมงคล            หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                                                         อนุกรรมการ

๑๒. นางสาวน.รินี เรืองหนู                       อดีตรองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                              อนุกรรมการ

๑๓. นายอรุณ ลอตระกูล                         กรรมการบริหาร สมาคมฯ                                     อนุกรรมการ

๑๔. นายนพปฎล รัตนพันธ์                      นายทะเบียน สมาคมฯ                                                     อนุกรรมการ

๑๕. นางสาวบุษดี พนมภู                        กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                                     อนุกรรมการ

๑๖. นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช             หนังสือพิมพ์คมชัดลึก                                                     อนุกรรมการ

๑๗. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์                     รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                  เลขานุการคณะอนุกรรมการ

๔. คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๕  คนและอนุกรรมการ ๖ คน

๑.นายกวี จงกิจถาวร                               หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น                                                    ที่ปรึกษา

๒. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์                  หนังสือพิมพ์ข่าวสด                                                        ที่ปรึกษา

๓. นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์         หนังสือพิมพ์คมชัดลึก                                                     ที่ปรึกษา

๔. นางสนิทสุดา เอกชัย กองจันทึก            หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                                              ที่ปรึกษา

๕. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                   นายก สมาคมฯ                                                              ที่ปรึกษา

๖. นายอนุชา เจริญโพธิ์                           อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                   ประธาน

๗. นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล                          หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ                                          อนุกรรมการ

๘. นางกุลชาดา ชัยพิพัฒน์                      เครือข่ายซีป้า                                                                  อนุกรรมการ

๙. นางสาวตติกานต์ เดชพงษ์                  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                                                         อนุกรรมการ

๑๐. นางสาวสุภาภรณ์ อัษฏมงคล            หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                                                         อนุกรรมการ

๑๑. นางสาวจิรวัสต์ ณ ถลาง                   หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น                                                    อนุกรรมการ

๕. คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๒ คนและอนุกรรมการ ๑๓ คน

๑. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล                           อดีตอุปนายก สมาคมฯ                                                    ที่ปรึกษา

๒. นายธนดล มีถม                                 อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ                                 ที่ปรึกษา

๓. ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล                   อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ                                           ประธาน

๔. นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด                      กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ          อนุกรรมการ

๕. นางสาวอัชณา จิณณวาโส                   อดีตกรรมการบริหาร สมาคมฯ                                          อนุกรรมการ

๖. นางสาวเรวดี  พงศ์ไชยยง                    อดีตรองเลขาธิการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ                 อนุกรรมการ

๗. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์                 เลขาธิการ สมาคมฯ                                                        อนุกรรมการ

๘. นายนพปฎล รัตนพันธ์                        นายทะเบียน สมาคมฯ                                                     อนุกรรมการ

๙. นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์              รองเลขาธิการ ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ          อนุกรรมการ

๑๐. นายฉลาด จันทรเดช                        ประธานชมรมช่างภาพการเมือง                                        อนุกรรมการ

๑๑. นางสาวอุทุมพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา    เหรัญญิก สมาคมฯ                                        เลขานุการคณะอนุกรรมการ

๖. คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร  ๘ คน

๑. นายชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี    นายก สมาคมฯ                                                              ประธาน

๒. ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล                   อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ                                           กรรมการ

๓. นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์                 อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                         กรรมการ

๔. นายเสด็จ บุนนาค                              อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ          กรรมการ

๕. นายอนุชา เจริญโพธิ์                           อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                   กรรมการ

๖. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์                 เลขาธิการ สมาคมฯ                                                        กรรมการ

๗. นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์              รองเลขาธิการ ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ          กรรมการ

๘.นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์                       รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                  กรรมการ

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๒

อาศัย อำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๒ ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาบทบาทสมาคมในสถานการณ์เร่งด่วน ประกอบด้วย อนุกรรมการ ๗ คน

๑. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์    นายก สมาคมฯ                             ประธาน
๒. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี     อุปนายกฝ่ายบริหาร  สมาคมฯ                    อนุกรรมการ
๓. นายวันชัย วงศ์มีชัย        อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ        อนุกรรมการ
๔. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์    เลขาธิการ สมาคมฯ                        อนุกรรมการ
๕. นายวัสยศ งามขำ        รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ        อนุกรรมการ
๖.  นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร    กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ        อนุกรรมการ
๗. นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์    กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                    อนุกรรมการ

๒. คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ   ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๕ คนและอนุกรรมการ ๑๔ คน

๑. นายกวี จงกิจถาวร            อดีตนายก สมาคมฯ                    ที่ปรึกษา
๒. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล            อดีตอุปนายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย        ที่ปรึกษา
๓. นายภัทระ คำพิทักษ์             อดีตนายก สมาคมฯ                    ที่ปรึกษา
๔. นายตุลสถิตย์ ทับทิม            อดีต อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ ที่ปรึกษา
๕. นางสาวกุลชาดา ชัยพิพัฒน์        เครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์    ที่ปรึกษา
๖. นายวันชัย วงศ์มีชัย            อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ    ประธาน
๗. นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร        กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ    อนุกรรมการ
๘. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์        เลขาธิการ สมาคมฯ                    อนุกรรมการ
๙. นายจำนงค์ ศรีนคร            หนังสือพิมพ์มติชน                    อนุกรรมการ
๑๐. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง        หนังสือพิมพ์แนวหน้า                    อนุกรรมการ
๑๑. นายเสถียร วิริยะพรรณพงศา        หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น                    อนุกรรมการ
๑๒. นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม        หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์                    อนุกรรมการ
๑๓. นายประกาศิต คำพิมพ์        สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย            อนุกรรมการ
๑๔. นายอุดม ไพรเกษตร            สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย                    อนุกรรมการ
๑๕. นายภาณุพงษ์ วงษ์รอด        ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ            อนุกรรมการ
๑๖. นายสัญญา เอียดจงดี        สภาทนายความ                        อนุกรรมการ
๑๗ .นายธนดล มีถม            อดีตอุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ            อนุกรรมการ
๑๘. นายปราเมศร์ เหล็กเพชร์        รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ                อนุกรรมการ
๑๙. นายวัสยศ งามขำ    รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ          เลขานุการคณะอนุกรรมการ

๓. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ     ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๕  คนและอนุกรรมการ ๑๒ คน

๑. ผศ. สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                ที่ปรึกษา
๒. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนานุกุล คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    ที่ปรึกษา
๓. นายภัทระ คำพิทักษ์             อดีต นายก สมาคมฯ                    ที่ปรึกษา
๔. นางสาวนงค์นาถ ห่านวิไล        เลขาธิการ สมาคมฯ                    ที่ปรึกษา
๕. นายจักรกฤษณ์ เพิ่มพูน        หนังสือพิมพ์คมชัดลึก                    ที่ปรึกษา
๖. นางสาวเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข        อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                ประธาน
๗. นายธีรเดช เอี่ยมสำราญ        อดีตเลขาธิการ สมาคมฯ                    อนุกรรมการ
๘. นางสาวนภาภรณ์ พิพัฒน์        อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ            อนุกรรมการ
๙. นางสาวน.รินี เรืองหนู            อดีต รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ               อนุกรรมการ
๑๐. นางสาวจีรวัฒน์ ณ ถลาง        อดีตกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ            อนุกรรมการ
๑๑. นางสาวเบญจวรรณ สมสิน        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                อนุกรรมการ
๑๒. นายธาม เชื้อสถาปนศิริ        โครงการมีเดีย มอนิเตอร์                    อนุกรรมการ
๑๓. นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม        หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์                    อนุกรรมการ
๑๔. นายปกรณ์ รัตนทรัพย์ศิริ        หนังสือพิมพ์เดลินิวส์                    อนุกรรมการ
๑๕. นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์        กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                อนุกรรมการ
๑๖. นายราม อินทรวิจิตร            กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                อนุกรรมการ
๑๗. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์        รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ        เลขานุการอนุกรรมการ

๔. คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ  ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๑ คนและอนุกรรมการ ๗ คน

๑. นายกวี จงกิจถาวร            อดีตนายก สมาคมฯ                    ที่ปรึกษา
๒. นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์    อุปนายก ฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ            ประธาน
๓. นายตุลสถิตย์ ทับทิม            อดีต อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ    อนุกรรมการ
๔. นางสาวจีรวัฒน์ ณ ถลาง        หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น                    อนุกรรมการ
๕. นางสาวกุลชาดา ชัยพิพัฒน์    เครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเซียอาคเนย์         อนุกรรมการ
๖. นางสนิทสุดา เอกชัย        หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                อนุกรรมการ
๗. นายอนุชา  เจริญโพธิ์        หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                อนุกรรมการ
๘. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี        อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ                อนุกรรมการ

๕. คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์   ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๑ คนและอนุกรรมการ ๗ คน

๑. นางเรวดี  พงษ์ไชยยงค์        หนังสือพิมพ์มติชน                    ที่ปรึกษา
๒. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล            หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                    ที่ปรึกษา
๓. นายมนตรี  จุ้ยม่วงศรี            กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ            ประธาน
๔. นายวัสยศ  งามขำ            หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                ที่ปรึกษา
๕. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง        หนังสือพิมพ์แนวหน้า                    อนุกรรมการ
๖. นายนิติพันธ์  สุขอรุณ            หนังสือพิมพ์แนวหน้า                    อนุกรรมการ
๗. นางสาวเบญจมาศ  เลิศไพบูลย์    หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์                    อนุกรรมการ
๘. นายอนิรุตน์  มีสกุล            หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ                อนุกรรมการ
๙. นายธเนศ นุ่นมัน            หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์                    อนุกรรมการ
๑๐. นายสุเมธ สมคะเน            หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                    อนุกรรมการ
๑๑. นางสาวออริสา  อนันทะวัน        หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์            เลขานุการคณะอนุกรรมการ

๖. คณะกรรมการบริหาร กองทุนเพื่อสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๑ คนและกรรมการบริหาร  ๕ คน

๑. นายธีรยุทธ บุญมี        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                    ที่ปรึกษา
๒. นายวันชัย วงศ์มีชัย        อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ        ประธาน
๓. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี    อุปนายกฝ่ายบริหาร  สมาคมฯ                    กรรมการ
๔. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์    เลขาธิการ  สมาคมฯ                         กรรมการ
๕. นางสาวนภาพร พานิชชาติ    เหรัญญิก สมาคมฯ                        กรรมการ
๖. นายวัสยศ งามขำ         เลขาธิการ  ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ        กรรมการ