คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ประจำปี ๒๕๕๗

คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕  ที่ประชุมมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคม ฯ ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม  ดังนี้ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ    (บางกอกโพสต์)                         กรรมการบริหาร สมาคมฯ นายวันชัย วงศ์มีชัย (แนวหน้า)                             อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล (ASTV ผู้จัดการ)           อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ นายมานพ ทิพย์โอสถ (บางกอกโพสต์)                   อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ นางสาวกรชนก รักษาเสรี (เดอะเนชั่น)                   อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ นางสาวธนิตา    อิสรา (บ้านเมือง)                        เหรัญญิก  สมาคมฯ นายไพรัช มิ่งขวัญ  (เดลินิวส์)                               นายทะเบียน สวัสิดการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ  (บ้านเมือง)                    เลขาธิการ สมาคมฯ นายวัสยศ งามขำ  (บางกอกโพสต์)                      รองเลขาธิการ ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ (กรุงเทพธุรกิจ)      รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ นายยุทธนา นวลจรัส (เอเอสทีวีผู้จัดการ)               กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ นายกานต์  เหมสมิติ (ไทยรัฐ)                    กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ นายคเนศ จิรัษฐิติพงศ์  (แนวหน้า)                       กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ นายสนธยา พิกุลทอง  (สยามรัฐ)                          กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ นางสาวตติกานต์  เดชชพงศ์ (ไทยรัฐ)                    กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ สำรองกรรมการ นางสาวมณีรัตน์  ศิริปัญจนะ (เดลินิวส์)                นางสาวขวัญชนก  อดทน (สยามรัฐ) กรรมการควบคุมจริยธรรม นายสมาน สุดโต(โพสต์ทูเดย์)                              นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์  (มติชน) นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์)                  นายบุตรดา ศรีเลิศชัย (เดลินิวส์) นายสวิชย์ บำรุงสุข (สยามรัฐ) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////