คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ประจำปี ๒๕๕๘

 

คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘  ที่ประชุมมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคม ฯ ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม  ดังนี้

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายวันชัย วงศ์มีชัย(แนวหน้า)                 

กรรมการบริหาร สมาคมฯ

นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์ (เดลินิวส์)                  อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ

ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล (ASTV ผู้จัดการ)           อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายมานพ ทิพย์โอสถ (บางกอกโพสต์)                   อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์  (ไทยรัฐ)             อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ(บ้านเมือง)                      เลขาธิการ สมาคมฯ

นางสาวนิภาวรรณ์ แก้วรากมุกข์ (เดอะเนชั่น)          รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม (โพสต์ทูเดย์)                       รองเลขาธิการ ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นางสาวธนิตา อิสรา (บ้านเมือง)                           เหรัญญิก  สมาคมฯ

ว่าที่ ร.ต. กานต์ เหมสมิติ  (ไทยรัฐ)                       นายทะเบียน สมาคมฯ

นายวัสยศ งามขำ (บางกอกโพสต์)                        กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นายคเนศ จิรัษฐิติพงศ์(แนวหน้า)                         กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นางสาว น.รินี เรืองหนู(มติชน)                              กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายวิศิษฏ์ ชวนพิพัฒน์พงศ์ (กรุงเทพธุรกิจ)           กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ (สยามรัฐ)              กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

สำรองกรรมการ

นายไพรัช มิ่งขวัญ (เดลินิวส์)

กรรมการควบคุมจริยธรรม

นายสมาน สุดโต(โพสต์ทูเดย์)                              นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล  (กรุงเทพธุรกิจ)

นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์)                  นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)