ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2558

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ  ประจำปี ๒๕๕๘

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๕๘   ดังนี้

 

๑. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาบทบาทสมาคมในสถานการณ์เร่งด่วน ประกอบด้วยที่ปรึกษา๓คน อนุกรรมการ ๖ คน

๑. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์                   อดีตนายก สมาคมฯ                                                         ที่ปรึกษา

๒. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                    อดีตนายก สมาคมฯ                                                         ที่ปรึกษา

๓. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์                                    อดีตนายก สมาคมฯ                                                         ที่ปรึกษา

๔. นายวันชัย วงศ์มีชัย                             นายก สมาคมฯ                                                               ประธาน

๕. นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์                  อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ                                            อนุกรรมการ

๖. ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล                     อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                          อนุกรรมการ

๗. นายมานพ ทิพย์โอสถ                          อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ             อนุกรรมการ

๘. นายปราเมศเหล็กเพ็ชร์                         อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                     อนุกรรมการ

๙. นางสาวชุติมณฑ์  ศรีขำ                                    เลขาธิการ สมาคมฯ                                     เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

๒. คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ   ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๖ คนและอนุกรรมการ ๑๐ คน

๑. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์                                    อดีตนายก สมาคมฯ                                                         ที่ปรึกษา

๒. นายวันชัย วงศ์มีชัย                             นายก สมาคมฯ                                                               ที่ปรึกษา

๓. นายเสด็จ บุนนาค                               อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ       ที่ปรึกษา

๔. นายเชษฐ์ สุขสมเกษม                         อดีตกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ       ที่ปรึกษา

๕. นางสาวกุลชาดา ชัยพิพัฒน์                  เครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์        ที่ปรึกษา

๖. นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร                   หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์                                                      ที่ปรึกษา

๗. นายมานพ ทิพย์โอสถ                          อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ                         ประธาน

๘. นายสุเมธ สมคะเน                              ประธานสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย                         อนุกรรมการ

๙.นายสถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา               สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี                                                       อนุกรรมการ

๑๐. นายกันติพิชญ์ ใจบุญ                        หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์                                                     อนุกรรมการ

๑๐. นายสุภชาติ เล็บนาค                         หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์                                                     อนุกรรมการ

๑๒. นายประเสริฐ ภาคภูมิวุฒิกุล               หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                                                          อนุกรรมการ

๑๓. นายคเนศ จิรัษฐิติพงศ์                       กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ              อนุกรรมการ

๑๔. นายวิศิษฏ์ ชวนพิพัฒน์พงศ์                กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ                         อนุกรรมการ

๑๕. นายชนะ ผาสุกสกุล                           เอเอสทีวีผู้จัดการ                                                             อนุกรรมการ

๑๖. นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม                         รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

๓. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ             ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๕  คนและอนุกรรมการ ๑๑ คน

๑. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล                                                                                  ที่ปรึกษา

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

๒. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล                           อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ                           ที่ปรึกษา

๓. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์                          คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย             ที่ปรึกษา

๔. นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์                  อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ                                            ที่ปรึกษา

๕. นายวันชัย วงศ์มีชัย                             นายก สมาคมฯ                                                               ที่ปรึกษา

๖. ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล                     อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                          ประธาน

๗. นางสาวน.รินี เรืองหนู                          กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                          อนุกรรมการ

๘. ว่าที่ ร.ต. กานต์ เหมสมิติ                      นายทะเบียน สมาคมฯ                                                      อนุกรรมการ

๙ .นางสาวปิยภรณ์ วงศ์เรือง                     ประธานชมรมนักข่าวอาเซียน                                            อนุกรรมการ

๑๐.นายธนวัฒน์ เพชรล่อเหลียน                หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์                                                     อนุกรรมการ

๑๑. นางสาวมนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา         มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี                                                            อนุกรรมการ

๑๒. ผศ. ดร. ณัฐนันท์ ศิริเจริญ                  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว                               อนุกรรมการ

๑๓. นายพีรภัทร เกื้อวงศ์                 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์                                                        อนุกรรมการ

๑๔. นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป             สถานีโทรทัศน์ IPM ๒๖                                                อนุกรรมการ

๑๕. นางสาวนิภาวรรณ์ แก้วรากมุกข์          หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น                                 เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

๔. คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ  ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๓  คนและอนุกรรมการ ๑๐ คน

๑. นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์            อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                               ที่ปรึกษา

๒. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                    อดีตนายก สมาคมฯ                                                         ที่ปรึกษา

๓. นายอนุชา เจริญโพธิ์                            อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                               ที่ปรึกษา

๔. นายปราเมศเหล็กเพ็ชร์                         อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                     ประธาน

๕. นางสาวกรชนก รักษาเสรี                      อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                               อนุกรรมการ

๖. นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล                           หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ                                            อนุกรรมการ

๗. นางกุลชาดา ชัยพิพัฒน์                        เครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์        อนุกรรมการ

๘. นางสาวตติกานต์ เดชชพงษ์                  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                                                          อนุกรรมการ

๙. นางสาวสุภาภรณ์ อัษฏมงคล                สื่อมวลชนอิสระ                                                               อนุกรรมการ

๑๐.นางสาวปิยภรณ์ วงศ์เรือง                    ประธานชมรมนักข่าวอาเซียน                                            อนุกรรมการ

๑๑. นายนเรศ เหล่าพรรณราย                   สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓                                                       อนุกรรมการ

๑๒. นายวีรพจน์ อินทรพันธ์                      หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                                                          อนุกรรมการ

๑๓. นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์                       กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                 เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

๕. คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์   ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๑ คนและอนุกรรมการ ๑๑ คน

๑. นายวันชัย วงศ์มีชัย                             นายก สมาคมฯ                                                   ที่ปรึกษา

๒. ว่าที่ ร.ต. กานต์ เหมสมิติ                      นายทะเบียน สมาคมฯ                                          ประธาน

๓. นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์                       อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                     อนุกรรมการ

๔. นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ                      เลขาธิการ สมาคมฯ                                             อนุกรรมการ

๕. นางสาวธนิตา อิสรา                             เหรัญญิก  สมาคมฯ                                             อนุกรรมการ

๖. นายคเนศ จิรัษฐิติพงศ์                          กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ อนุกรรมการ

๗. นายไพรัช มิ่งขวัญ                               อดีตนายทะเบียน สมาคมฯ                                    อนุกรรมการ

๘. นายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์                 อดีตนายทะเบียน สมาคมฯ                                    อนุกรรมการ

๙. นางสาวสุพัฒนา บุญธรรม                    สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.                                          อนุกรรมการ

๑๐. นางสาวบุษดี พนมภู                          หนังสือพิมพ์บ้านเมือง                                          อนุกรรมการ

๑๑. นายสืบพงษ์ อุณรัตน์                         หนังสือพิมพ์เดลินิวส์                                            อนุกรรมการ

๑๒. นายวัสยศ งามขำ                 กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

๖. คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ   ประกอบด้วยอนุกรรมการ  ๗ คน

๑. นายวันชัย วงศ์มีชัย                             นายก สมาคมฯ                                                   ที่ปรึกษา

๒. นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์                  อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ                                ประธาน

๓. ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล                     อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                              อนุกรรมการ

๔. นายมานพ ทิพย์โอสถ                          อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ อนุกรรมการ

๕. นายปราเมศเหล็กเพ็ชร์                         อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                         อนุกรรมการ

๖. นางสาวธนิตา อิสรา                             เหรัญญิก  สมาคมฯ                                             อนุกรรมการ

๗. นางสาวชุติมณฑ์  ศรีขำ                                    เลขาธิการ สมาคมฯ                                 เลขานุการคณะอนุกรรมการ