ประกาศรายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกชิงทุนรอบแรก “ทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว”

ตามที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ได้รับสนับสนุนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ จัดทำโครงการทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ขึ้นเป็นปีแรก โดยจะมอบทุนให้บุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ รวมจำนวน 100 ทุน ทุนละ 10,000 บาท และจะมีการมอบทุนการศึกษาภายในปี 2564 นั้น คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาในส่วนของสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรอบแรกดังต่อไปนี้ หากมีการคัดเลือกรอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว สมาคมฯจะแจ้งให้สมาชิกทราบในลำดับถัดไป

รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเข้ารอบแรกให้ได้รับทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว

ลำดับชื่อ-นามสกุลสังกัดผู้รับทุนการศึกษาการศึกษาสถาบันการศึกษา
1กรชนก  เจนนราภัณท์กิจไทยรัฐปวัสรา เจนนราภัณท์กิจมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรยนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2กฤษดากร  รณยุทธเสนีย์บ้านเมืองออนไลน์กฤติเดช  รณยุทธเสนีย์ประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
3กิตติพงษ์  ตรีเมฆสยามรัฐเรืองกิตต์  ตรีเมฆ ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
4โกวิท  คงหาสุขเดลินิวส์จิรภัค  คงหาสุขประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนราชวินิต
5จันทิมา  ตันตราภรณ์ผู้จัดการ 360 องศาสุทธิจิตต์  อินทรประดิษฐ์มัธยมศึกษาปีที่ 1เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
6จารุวรรณ  อินทรายุธเดลินิวส์ไอศูรย์  นิลนครประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
7จำรัตน์  พูลทรัพย์มติชนดี  พูลทรัพย์มัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนโยธินบูรณะ
8จุไรวรรณ   วงศาสนธิ์ไทยรัฐชวินธร  แสงวิเศษประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
9เจริญชัย  อุดมพาณิชวงศ์สยามรัฐภัคพล  อุดมพาณิชวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเทพศิรินทร์
10ชัชพัชร  ทองกรณ์ไทยโพสต์ชญานิน ทองกรณ์ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยมบางกอกโพสต์ปรานต์ ยนเปี่ยมประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนราชวินิต
12ชัยสิทธิ์  รอดทองแนวหน้ากัญญารัตน์  รอดทองประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
13ณัฎฐณิชา  ธนฉันท์สยามรัฐณดากร  ธนฉันท์ ประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนกุศลศึกษา
14ธนัชพงศ์  คงสายกรุงเทพธุรกิจธัญดา  คงสายประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนราชินีบน
15นริทธิ์  เพิ่มสิทธิ์เดลินิวส์อาภัสสร  เพิ่มสิทธิ์มัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนวัดราชบพิธ
16นิติ  โมราวรรณแนวหน้าชลเทพ  โมราวรรณปริญญาตรีชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
17พงษ์เทพ  ทับบุรีมติชนชรินพัชร  ทับบุรีมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
18พนอ  หลิมไทยงามสยามรัฐศุภกร  หลิมไทยงามประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
19มณีรัตน์ สว่างคำเดลินิวส์ลัลน์รดา ศรีภูธรประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนวัดเขียนเขต
20มยุรี  โสตถิชัยอาภรณ์แนวหน้ามนัสนันท์  โสตถิชัยอาภรณ์มัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กทม.
21มานพ  ชูแสงผู้จัดการ 360 องศาจิดาภา พนมศักดิ์มัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนพลานกระต่ายวิทยาคม
22รังสรรค์ สว่างศรีสยามรัฐภูริพัตตา สว่างศรีประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนศิริมงคลศึกษา
23วิชัย  สอนเรืองสยามรัฐชนกนาก  สอนเรืองประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
24วินัย งอกอ่อนผู้จัดการ 360 องศาอาชวิน  ชัยวุฒิมากรประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนวัดบางประกอก
25วิษณุ  นกนาคไทยรัฐณัฎฐนนท์  นกนาคประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
26ศรีสุดา  จันทรสีมามติชนวนวรรณ  จันทรสีมาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
27สมหมาย  สาตะโยธินผู้จัดการ 360 องศาวิศวัช  ทิพย์ศรีมงคลประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนรัตนบัณฑิตย์วิทยา
28อาวุธ  มะณีแสงไทยโพสต์ณัฐนนท์  มะณีแสงมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหอวัง
29อุทัย เดชแพงแนวหน้าศุภวิชญ์ เดชแพงประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนแย้มจาดวิชานุสรณ์
30อุษา  มีชารีเดลินิวส์เกศทิพย์ สุวรรณฤทธิ์มัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
 รายชื่อสำรอง 5 คน    
1กัมพล  เสนสอนผู้จัดการ 360 องศาปัณณทัต  เสนสอน อมัธยมศึกษาปี่ที่ 3โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
2ณรงค์พันธ์  ปลื้มจิตต์เดลินิวส์ชวัลวิทย์  ปลื้มจิตต์มัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3พิพัฒน์  ถนอมวงศ์แนวหน้าพิมลรัตน์  ถนอมวงศ์มัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
4สุทธิพงษ์  พงษ์พานิชนิวส์วันชยานันท์  พงษ์พานิชมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
5สุรกิจ  แก้วมรกตไทยรัฐกิจณตพล  แก้วมรกตมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนลาซาล