เรื่องสั้น “เขาตะโกนหานายกรัฐมนตรี”โดย “อิศรา อมันตกุล”๑ ใน ๑๐ รางวัลพานแว่นฟ้าเกียรติยศ มอบในโอกาสครบรอบ ๒ ทศวรรษรางวัลพานแว่นฟ้า

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ได้ดำเนินการจัดการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๔ จึงเห็นสมควรมอบรางวัลพานแว่นฟ้าเกียรติยศพร้อมกับรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒ ทศวรรษของรางวัลพานแว่นฟ้า ให้กับผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่า สมควรแก่การเผยแพรให้เป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกเร้าหรือเป็นแรงบันดาลใจแก่นักเขียนและผู้รักประชาธิปไตยในสังคมไทย โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าเกียรติยศ ดำเนินการสรรหาผลงานวรรณกรรมที่สมควรได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าเกียรติยศ และเสนอต่อคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าเพื่อพิจารณาเลือกสรรต่อไป

ผลการเลือกสรรผลงานวรรณกรรมให้ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าเกียรติยศ ๑๐ รางวัล ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าเกียรติยศและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา ได้แก่

๑. ความฝันของนักอุดมคติ โดย หม่อมราชวงศ์นิมิตรมงคล นวรัตน ๒. ระย้า โดย สด กูรมะโรหิต ๓. แผ่นดินนี้ของใคร โดย ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์ ๔. เขาตะโกนหานายกรัฐมนตรี โดย อิศรา อมันตกุล ๕. แผ่นดินเดียวกัน โดย รพีพร (สุวัฒน์ วรดิลก) ๖. เพียงความเคลื่อนไหว โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ๗. เจ้าขุนทอง โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ ๘. ขุนทอง...เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง โดย อัศศิริ ธรรมโชติ ๙. คนคนนี้แหละคน โดย รวี โดมพระจันทร์ (ยุทธพงศ์ ภูริสัมบรรณ) และ ๑๐. ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

นางชมัยภร บางคมบาง ประธานอนุกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าเกียรติยศ กล่าวในข้อสังเกตภาพรวมรางวัลพานแว่นฟ้าเกียรติยศ ว่า “เรื่องสั้นสองเรื่องคือ เขาตะโกนหานายกรัฐมนตรี ของ อิศราอมันตกุล และ ขุนทอง...เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง ของ อัศศิริ ธรรมโชติ และบทกวีอีก ๓ ชิ้น เพียงความเคลื่อนไหว ของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เจ้าขุนทอง ของ สุจิตต์ วงษ์เทศ และ คนคนนี้แหละคน ของรวี โดมพระจันทร์ ล้วนเป็นแบบอย่างความคิดจากผู้เขียนที่สามารถเขียนเหตุการณ์ทางการเมืองในแต่ละยุดสมัยได้อย่างแหลมคม และชัดเจนและสามารถใช้เป็นภาพแทนชีวิตจิตใจของผู้คนในยุคนั้นได้

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารรัฐสภา โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีมอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้สนใจสามารถหาอ่านเรื่องสั้นทั้ง ๑๐ เรื่องได้จากหนังสือ “มือเย็น” วรรณกรรมพานแว่นฟ้าประจำปี ๒๕๖๔ 

ประกาศผลการเลือกสรรรางวัลพานแว่นฟ้า