ประกวดราคาการจัดหาโฆษณาและการจัดทำหนังสือวันนักข่าว ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง ประกวดราคาการจัดหาโฆษณาและการจัดทำหนังสือวันนักข่าว ประจำปี ๒๕๖๕

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดทำหนังสือประจำปี เนื่องใน “วันนักข่าว ๒๕๖๕ ” โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการข่าว และวิชาการหนังสือพิมพ์ ตลอดจนรายงานกิจกรรมของสมาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาการจัดหาโฆษณาและการจัดทำหนังสือวันนักข่าว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี รายละเอียดดังนี้

๑. หนังสือต้องเสร็จเป็นรูปเล่มพร้อมเผยแพร่ในวันที่ ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒. สมาคมฯจะรับผิดชอบจัดทำเนื้อหา

๓. ผู้รับจ้างจัดหาโฆษณามีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๓.๑ จัดหาโฆษณา ต้องรับผิดชอบตั้งแต่การยื่นจดหมาย การติตตามความคืบหน้า รายงานผลการจัดหา ทั้งในส่วนปัญหาและอุปสรรค

๓.๒ ติดตามงานอาร์ตเวิรค์โฆษณาและจัดทำรูปเล่ม จัดพิมพ์

๓.๓ เสนอแผนการจัดหาโฆษณา รายได้ของสมาคมฯที่พึงได้รับ ค่าคอมมิชชั่นของผู้รับจ้าง รวมถึงขั้นตอนการเก็บเงินอย่างเป็นรูปธรรม

๔. ผู้รับจ้างจัดหาโฆษณาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๔.๑ เป็นนิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ประกอบอาชีพรับจ้างหาค่าโฆษณา

๔.๒ ต้องมีประสบการณ์ทางด้านรับจ้างด้านการหาโฆษณาและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

ผู้สนใจสามารถนำเสนอแผนมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔