ประกาศเกียรติคุณข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี ๒๕๖๕

แม้ผลงานข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ลดน้อยลงตามภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ผลงานข่าวสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นปีที่ผ่านมาเป็น ๓๓ เรื่อง โดยใช้จุดเด่นการเป็นสื่อดิจิทัลซึ่งไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ มีกลุ่มผู้รับสารของตนเอง รายงานอย่างไร้พรมแดน และเปิดประเด็นได้เอง แต่มีสื่อออนไลน์จำนวนไม่น้อยที่เข้าใจความเป็นข่าวคลาดเคลื่อน ผลงานจึงมีทั้งที่เป็นบทวิเคราะห์ และบทความ ไม่ใช่ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ซึ่งต้องพูดคุยกันต่อไป

ในบรรดาผลงานข่าวออนไลน์ที่เข้ารอบ มีที่เกี่ยวกับการทุจริตเรื่องหนึ่ง ซึ่งสำนักข่าวอิศราใช้ข้อมูลทุติยภูมิหลากหลายแหล่งมาสอบยันระหว่างกัน ทั้งข้อมูลที่เป็นเอกสารและข้อมูลออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ควบคู่กับข้อมูลปฐมภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบและพูดคุยกับแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวยักยอกเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า 30 ล้าน ซึ่งสำนักข่าวอิศราเริ่มต้นรายงานตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๕ จึงพบความเสียหายเพิ่มขึ้นกว่า ๖๐๐ ล้านบาท ในเวลาต่อมา

ผลจากข่าวนี้ นอกจากสังคมได้รับทราบกระบวนการยักยอกเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐยังนำข้อมูลจากสำนักข่าวอิศราไปใช้ประโยชน์ในการติดตามทรัพย์สินกลับคืน ขณะที่กระทรวงต้นสังกัด ได้สั่งการให้ตรวจสอบปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ทั่วประเทศอีกด้วย

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ข่าว ‘ตามคืนทรัพย์สิน ๖๐๐ ล้าน ยักยอกเงินครั้งมโหฬารในสหกรณ์ออมทรัพย์เกษตร’ โดยสำนักข่าวอิศรา เป็นข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี ๒๕๖๕

         ข่าวออนไลน์ชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ ‘น้องน้ำแข็ง: ความตายของเด็กแปดขวบที่บอกให้เราเตรียมรับมือความสูญเสีย’ โดยสำนักข่าว the Matter และ ‘อย่าไว้ใจงานวิชาการ: บทเรียนจากรายงานศึกษาผลกระทบควบรวมทรูดีแทคในมือ กสทช.’ โดย 101.World