สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก  ประจำปี  2566

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 มีมติเพิ่มทุนการศึกษาให้บุตรธิดาสมาชิกจากเดิมเป็นทุนละ 5000 บาท และขยายระดับชั้นการศึกษาเป็นอนุบาล-ปริญญาตรี สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก www.tja.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 Email: tjareporter@gmail.com
โดยในปีนี้แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1.ทุนส่งเสริมการศึกษาคือทุนที่ให้สำหรับสมาชิกที่มีบุตร-ธิดาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรี ให้ปีละหนึ่งครั้ง ใช้ดอกเบี้ยจากบัญชีกองทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและ

2.ทุนการศึกษาต่อเนื่อง คือทุนที่สมาคมฯได้รับความสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจีให้สำหรับสมาชิกที่มีบุตร-ธิดา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนต้องมีความประพฤติดี มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน สมาชิกที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะได้รับทุนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสมาชิกที่ตัดสินใจยื่นความประสงค์ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาแล้วจะไม่สามารถขอรับทุนต่อเนื่องที่สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจีได้อีกสมาคมฯจะประกาศผลการพิจารณาทุนทั้งสองประเภทในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 และมีพิธีมอบทุนในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ที่ทำการชั่วคราวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก  ประจำปี  2566

            ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก  โดยให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปีนั้น ในปี 2566 สมาคมฯ ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ทุนการศึกษาต่อเนื่อง และ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2566 โดยทุนการศึกษาแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ประเภทที่ 1  ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

            สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ในปี พ.ศ. 2566 ขึ้นเป็นปีที่ 15 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักข่าวได้ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างแน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และเพื่อสนับสนุนให้บุตร-ธิดาของสมาชิกตระหนักในคุณค่าของภารกิจในหน้าที่ของผู้ปกครอง โดยจะมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุนให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 คุณสมบัติ

            (1) ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็น สามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แนวแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

            (2) ไม่กำหนดเพดานเงินเดือน

            (3)  สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องได้ ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น (กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้ว ไม่สามารถขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิกได้อีก ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น)

            (4) ผู้รับทุนการศึกษาต้องอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ระดับปริญญาตรี

(5) ผู้รับทุนควรจะต้องต้องมีความประพฤติดี  มีผลการเรียนที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ในระหว่างที่รับทุน นักเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5 ในแต่ละปีการศึกษา หากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.5 มูลนิธิฯ จะขอสงวนสิทธิ์การให้ทุน

(6) ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมูลนิธิฯ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการที่มูลนิธิฯ จัดขึ้น

(7) สำหรับนักเรียนที่เรียนสายอาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก

1.2 สิทธิในการรับทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

            (1) ผู้ปกครองพ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

(2) ขาดการชำระเงินค่าบำรุง สมาชิก

            (3) ผู้รับทุนมีผลการเรียนไม่ดี และความประพฤติไม่เหมาะสม

1.3 หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

            (1) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

(3) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

            (4) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

(5) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

            (6) หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการว่าเป็นพนักงานของบริษัท

            1.4 กระบวนการพิจารณา

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจำนวน 4  คนประกอบด้วย 1. อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคม 2.รองเลขาธิการ สมาคม 3.เหรัญญิก สมาคม และ 4.นายทะเบียน สมาคมฯ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน

ประเภทที่ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2566

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา

            สมาคมฯจะมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรี โดยใช้ดอกเบี้ยจากบัญชีกองทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

          2.2 คุณสมบัติ

            (1) ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

(2) ไม่กำหนดเพดานเงินเดือน

(3) สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น

(4) สมาชิกวิสามัญที่มิได้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนแล้วหรือประกอบอาชีพอื่น ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

          2.3 หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

            (1) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

            (2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

            (3) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

            (4) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

            (5) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

          3. กำหนดวันรับสมัคร

            สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนประเภทใด ประเภทหนึ่ง สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 8 เมษายน  2566 โดยสามารถ download  แบบฟอร์มได้ที่www.tja.or.th และยื่นแบบฟอร์มได้ที่ email: tjareporter@gmail.com (ไม่รับเอกสารจริง)

          4. ประกาศผลการพิจารณา

            สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนทั้งสองประเภทในวันเสาร์ที่ 22  เมษายน 2566  และสมาชิกต้องนำบุตร-ธิดาแต่งชุดนักเรียน มารับทุนในวันเสาร์ที่ 29  เมษายน 2566  เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการชั่วคราวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 2)  หากไม่มารับในวันดังกล่าว ท่านต้องติดต่อขอรับทุนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป (เนื่องจากสมาคม ฯ ต้องจัดทำบัญชีผู้มารับทุนด้วยตนเองให้แล้วเสร็จก่อน)

ยื่นแบบฟอร์มภายใน                            ...วันเสาร์ที่ 8 เมษายน  2566 ทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com

ประกาศผลการพิจารณา                       ...วันเสาร์ที่ 22 เมษายน  2566 www.tja.or.th

พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา                  ..วันเสาร์ที่ 29 เมษายน  2566 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการชั่วคราวสมาคมนักข่าวฯ ส่วนผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะมีการโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีผู้รับทุนในช่วงเดือนสิงหาคม 2566

5. หมายเหตุ

            สมาชิกต้องเลือกว่าจะสมัครเข้ารับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น  หากในกรณีที่สมาชิกขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องแล้วไม่ผ่านการพิจารณา สมาคม ฯ จะพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกให้แทน หากสมาชิกมีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (2.2)

ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม  2566

หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2566

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

            ข้าพเจ้า(นาย/นาง)…………….………………………เป็นสมาชิกสมาคมประเภท  สามัญ  วิสามัญ

สังกัด…………………………………………..……………………...ตำแหน่ง……..…………………….…………………….………………………………

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ (หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์)….…………………………………………………………….……………………....…………

โทรศัพท์…….…………………………………เงินเดือน.....................................................................................................................

            บุตรที่ประสงค์จะรับทุนการศึกษาชื่อ……………………………………..………………………………..……………………………...…

จบการศึกษาระดับชั้น……………………………………………….จากสถาบัน…………………………...........................................………..

ศึกษาต่อระดับชั้น……………………………………………………จากสถาบัน…………………………………..............................................

            ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งได้ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร – ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ ได้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 

                    สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

                    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

        สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

                    หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)หรือใบรับรองเงินเดือน

                    หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

                    อื่น ๆ (ถ้ามี) 

ลงชื่อ……………………………………..

(………………………………………….)

สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา

ยื่นแบบฟอร์มภายใน                            วันเสาร์ที่ 8 เมษายน  2566 ทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com

ประกาศผลการพิจารณา                       วันเสาร์ที่ 22 เมษายน  2566 www.tja.or.th

พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา                  วันเสาร์ที่ 29 เมษายน  2566 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการชั่วคราวสมาคมนักข่าวฯ ส่วนผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะมีการโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีผู้รับทุนในช่วงเดือนสิงหาคม 2566

เดือนสิงหาคม 2565

หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

ทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปี 2566

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสมาคมฯ

1.1 ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง)…………….………..................................................………………เป็นสามัญสมาชิกสมาคมประเภท

อายุ.................................สังกัด…………………………………..........……ตำแหน่ง……..…...............................……………………………

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ .............................................….………………………………………………………………...................................….

โทรศัพท์…….…………………….……………...................……เงินเดือน...........................................................................................

1.2 สถานภาพสมรส         สมรส/อยู่ด้วย             หย่าร้าง         เป็นม่าย         อื่นๆ.............................

1.3 ชื่อ-นามสกุลของคู่สมรส (นาย/นาง)…………………………………อายุ……………………….……………… 

อาชีพ………………..…………… ตำแหน่ง.....……………..……………รายได้………………..……………………

1.4 จำนวนบุตร.....................คน กรุณาระบุข้อมูลในตารางด้านล่าง

ลำดับชื่อ-นามสกุลอายุการศึกษาอยู่ในระดับชั้น
    
    
    
    

2. ข้อมูลเกี่ยวบุตร-ธิดา สมาชิก (ผู้รับทุนการศึกษา)

2.1 ชื่อ-นามสกุล(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)……………………………….………………………………

วัน-เดือน-ปีเกิด...........................................อายุ.................................

2.2 การศึกษาของผู้รับทุน 

             มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น..................โรงเรียน.............................................................................

             มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น..................โรงเรียน.........................................................................

             ปวช. ชั้นปี..................ชื่อสถาบันการศึกษา...............................................................................

             ปวส. ชั้นปี..................ชื่อสถาบันการศึกษา...............................................................................

             ปริญญาตรี ชั้นปี..........ชื่อสถาบันการศึกษา..............................................................................

2.3 ผลการเรียนล่าสุด.............................................................................................................................................

2.4 ตำแหน่งของผู้รับทุนในขณะที่รับการศึกษา เช่น หัวหน้าชั้น,ประธานนักเรียน,

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................

2.5 กิจกรรมต่างๆ ของผู้รับทุนที่เข้าร่วมในขณะที่รับการศึกษา

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................

2.6 เหตุผลและความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องครั้งนี้ 

........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................      ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งได้ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ ได้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

                    สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

                    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

        สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

                    หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

        หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

                    หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการว่าเป็นพนักงานของบริษัท

                    อื่น ๆ (ถ้ามี) 

ลงชื่อ……………………………………..

(………………………………………….)

สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา

ยื่นแบบฟอร์มภายใน                            วันเสาร์ที่ 8 เมษายน  2566 ทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com

ประกาศผลการพิจารณา                       วันเสาร์ที่ 22 เมษายน  2566 www.tja.or.th

พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา                  วันเสาร์ที่ 29 เมษายน  2566 เวลา 11.00 น. ณทำการชั่วคราวสมาคมนักข่าวฯ ส่วนผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะมีการโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีผู้รับทุนในช่วงเดือนสิงหาคม 2566