ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโสสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯประชุมแก้ไขระเบียบชมรมฯ

นางผุสดี คีตวรนาฎ ประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่3/2566 วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานชั่วคราวสมาคมฯ ชั้น7 อาคารบางซื่อจังชั่น ถ.กำแพงเพชร 2 โดยมอบหมายให้นายสมาน สุดโต รองประธานคนที่ 2 ทำหน้าที่ดำเนินงานการประชุมพิจารณาแก้ไขระเบียบชมรมฯ ต่อจากการประชุมเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2566 มีนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร อดีตประธานชมรมฯคนที่ 1 เข้าร่วมประชุมด้วยที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบแล้วเสร็จจากนั้นจะส่งให้คณะกรรมการสมาคมนักข่าวฯพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป

รายชื่อกรรมการชมรมที่เข้าร่วมประชุม นางผุสดี คีตวรนาฏ (ประธาน)

นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ (รองประธานชมรมฯ คนที่1)

นายสมาน สุดโต (รองประธานชมรมฯ คนที่ 2)

นายมานะ โอภาส (กรรมการ)

นายมงคล บางประภา (กรรมการ)

นายสายัณห์ พรนันทารัตน์ (กรรมการ)

นายบุตรดา ศรีเลิศชัย (เลขานุการ)

นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ (เหรัญญิก)

และนายสวิชย์ บำรุงสุข (นายทะเบียน)