ประกาศแต่งตั้งอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ สมัยที่ ๒๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีมติแต่งตั้งนายชำนาญ ไชยศร เป็นอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ แทนนายธีรนัย จารุวัสตร์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร สมาคมฯ เมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน