TJA ต้อนรับ สมาคมนักข่าวเวียดนาม เชื่อมสัมพันธ์สื่อ 2 ประเทศ 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (TJA) ให้การต้อนรับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมาคมนักข่าวเวียดนาม (VJA) ระหว่างวันที่ 21-25 พ.ย. 2566

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566 นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายชวรงค์ ลิมปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคม ประชุมหารืออย่างเป็นทางการกับสมาคมนักข่าวเวียดนาม นำโดย นายเหงียน ดึ๊ก ลี (NGUYEN DUC LOI)   รองประธานสมาคมนักข่าวเวียดนาม

ทั้ง 2 สมาคมได้หารือถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน และหารือถึงทิศทางความร่วมมือในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในหลากหลายมิติเพิ่มเติมจากที่มีบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ที่เคยลงนามร่วมกัน อาทิ การจัดฝึกอบรมนักข่าวทางด้านการทำข่าวภัยพิบัติร่วมกัน การอบรมภาษาเวียดนามให้สื่อไทย และกิจกรรมอื่นๆเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ 

นายมงคล บางประภา ได้กล่าวยินดีต้อนรับสมาคมนักข่าวเวียดนาม พร้อมเล่าถึงสถานการณ์สื่อของไทยว่าภายหลังจากสถานการณ์โควิดว่า มีการปรับตัวครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมสื่อ มีการปรับตัวไปทำออนไลน์มากขึ้น และมีสื่อออนไลน์ใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ก็ได้เล่าถึงการกำกับดูแลกันเองขององค์กรสื่อไทย ที่มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง นอกจาก TJA แล้วยังมีทั้งสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมาพันธ์สื่อมวลชนไทย(CTJ) ที่มี 12 สมาคมสื่ออยู่ในนี้ และมีสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กำกับดูแลด้านจริยธรรม

ด้าน นายเหงียน ดึ๊ก ลี (NGUYEN DUC LOI)   รองประธานสมาคมนักข่าวเวียดนามสะท้อนมุมมองของสื่อเวียดนามว่า ประสบปัญหาจากสื่ออนไลน์ที่เกิดขึ้นจำนวนมากเช่นกัน มีการใช้เงินในแพลตฟอร์มออนไลน์มากกว่าที่จะลงโฆษณาในสื่อดั้งเดิม พร้อมกันนี้ก็เห็นด้วยกับข้อเสนอในการตั้งคณะทำงานร่วมกันของ 2 สมาคมเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองและสื่อสารร่วมกัน  และเห็นด้วยที่จะมีการอบรมร่วมกันของนักข่าว 2 ประเทศ 

และในช่วงเย็นวันเดียวกัน นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส ได้ให้เกียรติเลี้ยงรับรองอาหารเย็นต้อนรับคณะสมาคมนักข่าวเวียดนาม ณ ภัตตาคาร แกรนด์ เชียงการีล่า ถนนลีลม กทม.