ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพสำนักข่าวขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2567 นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานโครงการเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพสำนักข่าวขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืน ประชุมหารือกับกรรมการโครงการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมัครเข้ามาร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพฯ ครั้งนี้ที่มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.2566 -10 ม.ค.2567 และภายหลังปิดรับสมัครมีบุคคลสนใจสมัครเข้ามาทั้งสิ้น 70 คนจากทั่วประเทศ

นายวัฒนะชัย กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสื่อขนาดเล็กให้มีความเข้มแข็ง มุ่งสนับสนุน และส่งเสริมให้วงการสื่อมวลชนผลิตงานอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับจริยธรรมสื่อสากล ทั้งด้านเนื้อหา และการหารายได้จากการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มพูนประโยชน์ให้ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แต่พอเปิดรับผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวขนาดเล็ก สื่อภาคพลเมืองที่ต้องการยกระดับคุณภาพงานด้านสื่อมวลชนให้เป็นที่ยอมรับ และนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนั้นได้มีบุคคลสนใจสมัครเข้ามาเยอะเกินคาดการณ์ไว้ ทำให้กรรมการต้องมาพิจารณาคัดเหลือผู้ผ่านตรงตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่จะสามารถเข้าร่วมอบรมได้ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค.2567 จำนวน 20 ท่าน ดังต่อไปนี้

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพสำนักข่าวขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืน

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสิอพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันศุกร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567

ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ (ตรงข้าม Central แจ้งวัฒนะ)


1. กันตภณ ชุ่มทวี                                   2. จักรกฤชณ์ แววคล้ายหงส์

3. จักรกฤษณ์ เชื้อนิล                              4. จิณัชญ์ดา วิทยาพันธ์ประชา

5. ชนิตา งามเหมือน                                6. นันท์ ออประเสริฐ

7. พีร์ ชลอลักษณ์                                   8.  สุรินทร์ หนูรุ้ง

9. อนุรักษ์ ศิริมณฑา                               10. นิลรัตน์ วังพุทธ

11. ประวีณมัย บ่ายคล้อย                        12. ปรัชญ์ รุจิวนารมย์

13. พริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์                     14. พูลผล แพทอง 

15. เพทาย กันนิยม                                 16. ไพโรจน์ ถนัดช่าง

17. วีรยา วิชยประเสริฐกุล                       18. ศิริทรัพย์ พืชโพธิ์งาม              

19.อริสรา ประดิษฐสุวรรณ                       20. ปรัชญา ไชยแก้ว