สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯจับมือสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ผนึกกำลังผลักดันสื่อขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2567 ที่โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพสำนักข่าวขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืนปีที่ 2 ให้มีความเข้มแข็งในการผลิตงานได้อย่างมีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง

นายชำนาญ ไชยศร อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างจริยธรรมฯ กล่าวว่า สำหรับโครงการเสริมสร้างจริยธรรมฯ มีจุดเริ่มต้นจากเมื่อ 2 ปีที่แล้วในกิจกรรมระดมความคิดเห็นของสื่อภาคพลเมืองภายใต้กิจกรรม First Meet: พบปะนอกแนวปะทะ ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเชื่อมต่อความสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจระหว่างสมาคมนักข่าวฯ นักข่าวภาคสนามทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อพลเมือง หรือสื่ออิสระที่มีบทบาทในการรายงานเหตุการณ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

กระทั่งมีเสียงสะท้อนของสื่อขนาดเล็กที่ต้องการยกระดับคุณภาพการทำหน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับในหลักวิชาชีพสื่อบนพื้นฐานจริยธรรมวิชาชีพ นำมาสู่โครงการเสริมสร้างศักยภาพสำนักข่าวขนาดเล็กปีที่1 และกิจกรรมในครั้งนั้นผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำองค์ความรู้จากการอบรมไปต่อยอดจนประสบความสำเร็จอย่างมากมาย

ทำให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ มีแผนจะจัดกิจกรรมเป็นปีที่2 แต่ด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ในการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์สอดรับสถานการณ์สื่อที่เปลี่ยนไปนี้ นำมาสู่การจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพสำนักข่าวขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืนปีที่ 2 ในระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค.2567 เพื่อผู้เข้าอบรมจะได้มีเทคนิคการผลิตคอนเทนต์ในด้านเนื้อหา การสร้างรูปแบบแพลตฟอร์มให้สามารถดำเนินธุรกิจในด้านการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูนประโยชน์ให้ผู้บริโภครับข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้ให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนในอนาคตภายใต้ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดอบรมครั้งนี้

 นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกด้านมาตรฐานวิชาชีพ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวว่า  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสื่อขนาดเล็ก เพราะด้วยสถานการณ์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้พี่น้องสื่อมวลชนหลายคนต้องกระโดดออกจากอุตสาหกรรมสื่อขนาดใหญ่ เพื่อมาสร้างสำนักข่าวของตัวเองบนสื่อออนไลน์ แต่ยังขาดเทคนิคการสร้างคอนเทนต์ และการทำธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อนี้ ทำให้ต้องมีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสำนักข่าวขนาดเล็กให้มีความเข้มแข็งสอดคล้องกับจริยธรรมสื่อสากล

ดังนั้นตลอด 3 วันนี้จะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาที่มีชื่อเสียงมาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานด้านสื่อมวลชน รวมถึงการผลิตคอนเทนต์ตอบโจทย์ผู้บริโภค การตั้งต้นและการบริหารจัดการสำนักข่าวขนาดเล็ก เพื่อการบริหารสื่อออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ สามารถหารายได้ในการผลิตเนื้อหาข่าวบนแพลตฟอร์มโซเซียลมีเดียที่เปลี่ยนไปนี้ 

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ในฐานะประธานโครงการฯ กล่าวว่า ปัจจุบันคนข่าวออกจากอุตสาหกรรมสื่อหลักเพื่อหาโอกาสในการสร้างสำนักข่าวขนาดเล็กของตัวเองมากขึ้น โดยที่ผ่านมามีทั้งประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จต้องหยุดการทำสื่อไป เพราะต้องเผชิญปัญหาเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนนำมาสนับสนุนในการผลิตเนื้อหาข่าว หรือคอนเทนต์ให้สามารถขับเคลื่อนไปต่อได้ ในเรื่องนี้แม้แต่สื่อขนาดใหญ่ยังต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับแหล่งทุนนี้ด้วยเช่นกัน

ปัญหาเหล่านี้เราต้องมีการพัฒนาให้กับผู้สนใจเข้ามาร่วมในการอบรมอันมีความตั้งใจจะเดินหน้าในการผลิตเนื้อหาข่าวให้สามารถอยู่รอด เพราะหลายคนผลิตคอนเทนต์มา 1 ปี แต่กลับไม่มีรายได้เข้ามาเลยด้วยซ้ำ ดังนั้นตลอด 3 วันนี้จึงได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละสาขาเข้ามาแนะนำการพัฒนาสร้างคอนเทนต์ และการปรับตัวเพื่อนำเสนอเนื้อหาข่าวบนสื่อใหม่ให้เหมาะสมตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเป้าหมายของการมีรายได้ให้สอดคล้องกับจริยธรรมสื่อสร้างสรรค์เพิ่มพูนประโยชน์ให้ผู้บริโภครับข้อมูลข่าวสารสืบไป