TJA ขอบคุณที่ให้เกียรติร่วม 2 งานสำคัญสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการและโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (TJA)

ตามที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดกิจกรรมใหญ่ 2 งานต่อเนื่อง คือ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 และ งานดินเนอร์ ทอล์ค ครบรอบ 69 ปี สมาคมนักข่าวฯ เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ซึ่งผ่านพ้นลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในนามกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่สมาคมนักข่าวฯ ขอขอบคุณสมาชิกที่สละเวลาอันมีค่า ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเหมือนเช่นทุกปี และขอขอบคุณเพื่อนร่วมวิชาชีพ ผู้อาวุโสวงการสื่อมวลชน ผู้แทนองค์กรสื่อ ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ร่วมงานวันครบรอบ 69 ปี นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับสมาคมนักข่าวฯ

ทั้งนี้ใน 2 งานสำคัญ นางสาว น.รินี เรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวฯ คนใหม่ ได้กล่าวยืนยันกับสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติทั้ง 2 งาน ในภารกิจของคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ ว่า จะทำตามพันธกิจของสมาคม ที่มีอยู่ 3 เรื่องหลัก คือ 1.การปกป้องและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชน 2.การดูแลสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือสมาชิก และ 3.การพัฒนายกระดับการทำงานของวิชาชีพ ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ จะช่วยกันผลักดันให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย