๖ สถาบันการศึกษา ส่งผลงานชิงรางวัล “พิราบน้อย” และรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี”

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมนักข่าวฯ ได้จัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” และรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประเภทสารคดีเชิงข่าว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดม ศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเป็นประจำทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖

ในปีนี้มีสถาบันการศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า ปาติยะเสวี จำนวน ๖ สถาบัน ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีรายละเอียดดังนี้

รางวัลพิราบน้อยประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์  มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน  ๒  ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหนังสือพิมพ์ the Prototype by CA@PIM  ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

รางวัลพิราบน้อยประเภทนิตยสารฝึกปฏิบัติ    มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน   ๓  ฉบับ  คือ ๑. More Magazine Xของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ๒. AngKaew  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ๓. Yoongthong ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฎิบัติ  มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน ๕ ข่าว จาก ๒ สถาบัน คือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัลพิราบน้อยประเภทสารคดีเชิงข่าวและข่าวสิ่งแวดล้อม   มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน ๕ ข่าว จาก ๓ สถาบัน คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวออนไลน์   มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน ๘ ข่าว  จาก ๓ สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รางวัลริต้า ปาติยะเสวีประเภทสารคดีเชิงข่าว มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน  ๖ ข่าวจาก ๔ สถาบัน  คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เลขาธิการสมาคมนักข่าวฯ กล่าวว่า จะมีการประกาศผลและพิธีมอบรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า ปาติยะเสวีในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ซึ่งตรงกับวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ 

โดยพิธีมอบรางวัลจะยังคงใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-๑๙ ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม ดังนั้นต้องมีมาตรการจำกัดสมาคมเพื่อลดความแออัดของสถานที่ และใช้การถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัล ส่วนรายละเอียดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้สามารถโทรสอบถามได้ที่. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ 

ผลงานส่งเข้าประกวด

รางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2563

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้จัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” และรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประเภทสารคดีเชิงข่าว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดม ศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเป็นประจำทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536

ในปีนี้มีผลงานฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจากสถาบันการศึกษา แบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้ 

1. รางวัลพิราบน้อย ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์  จำนวน  2 ฉบับ จาก 2 สถาบันการศึกษา

1.หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว  ปีที่ 45 ฉบับที่1 15 กย.-8 ตค. 63        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.หนังสือพิมพ์the Prototype by CA@PIM  ปี 2563               สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

2. รางวัลพิราบน้อยประเภทนิตยสารฝึกปฏิบัติ    จำนวน  3   ฉบับ  จาก 3 สถาบันการศึกษา

1.More Magazine X3   ม.ค.-2019                มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2.AngKaew     october 2020  No.19            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.Yoongthong  ฉบับที่ 55  พศ. 2563            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


3. รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฎิบัติ   จำนวน 5  ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ 2 สถาบันการศึกษา
1.Hack อาชีพเสริมเพิ่มรายได้หลักด้วยผักปลูกง่าย the Prototype by CA@PIM   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

2.ปัญหาเกณฑ์ทหารที่ถูกมองข้าม the Prototype by CA@PIM   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

3.มอเตอร์เวย์ สายบางประอิน-โคราช กระตุ้นนักท่องเที่ยวโคราชหวังเติบโตจากเส้นทางใหม่        http://human.msu.ac.th/lmcnews/news_details.php?news=MjY=คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 4.รบ.ทุ่มงบสร้างสะพานไทย-ลาวแห่งที่5 กระตุ้นเศรษฐกิยางพาราบึงกาฬ http://human.msu.ac.th/lmcnews/news_details.php?news=MzE=       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 5.ชาวบ้านรวมตัวค้านประทานบัตรใบที่สามเหมืองหินดงมะไฟ    
http://human.msu.ac.th/lmcnews/news_details.php?news=Mjk=        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. รางวัลพิราบน้อย ประเภท สารคดีเชิงข่าวและข่าวสิ่งแวดล้อม   จำนวน 5 ข่าว จากหนังสือพิมพ์  3 ฉบับ 3 สถาบันการศึกษา
 1.ทะเลจะนะคือ "ชีวิต"   อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 2.ทะเลจะนะ เสียงจากท้องทะเล อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 3.นักวิชาการกังวล  โครงการปลูกป่าขาดความเข้าใจ ทำลายระบบนิเวศน์ป่าชายหาด       the Prototype by CA@PIM     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 4.ไม่ใช่แต่งหน้าทาปาก ผู้ช่วยอธิการมธ.แจงอุทยานป๋วย อาจไม่สวยตลอดเวลา    https://news.varasarnpress.co/news/อุทยานป๋วย         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.ชาวบ้านรวมตัวค้านประทานบัตรใบที่สามเหมืองหินดงมะไฟ
http://human.msu.ac.th/lmcnews/news_details.php?news=Mjk=        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5. รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวออนไลน์    จำนวน 8 ข่าว จาก 3 สถาบันการศึกษา

         1.มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ สถานที่เติมรัก ต่อชีวิต ปันความสุขแก่สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง  http://www.baankluayonline.co มหาวิทยาลัยกรุงเทพ         http://www.baankluayonline.co/article-home4animals/

         2.คุยกับ ‘LUCKPIM’ สานักพิมพ์หนังสือการ์ตูนรุ่นใหม่ขวัญใจนักอ่านสายญี่ปุ่น     http://www.baankluayonline.co มหาวิทยาลัยกรุงเทพ         http://www.baankluayonline.co/culture-manga-luckpim-01/ ,  http://www.baankluayonline.co/culture-manga-luckpim-02/

         3.‘พี่น็อต สอ.อานนท์ อุ้มญาติ’ หนึ่งแรงกายใต้เสื้อคลุมเขียวที่ไม่ถูกจากัดไว้ในอาชีพเดียว  http://www.baankluayonline.co มหาวิทยาลัยกรุงเทพ         http://www.baankluayonline.co/interview-notpresent-fooddelivery/

         4.แม่บ้าน-รปภ. มธ.โอด ชั่วโมงทางานมากไป สวัสดิการไม่เป็นธรรม อ.นิติฯ ชี้ นายจ้างมักให้ทาล่วงเวลาจนเป็นปกติเพื่อเลี่ยงกฎหมาย         https://news.varasarnpress.co มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://news.varasarnpress.co/news/แม่บ้าน-รปภ-มธ/,         https://news.varasarnpress.co/news/ประธานกมธ-แรงงาน-แนะเลิก/, ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและประชาชน เข้ามาร่วมแสดงความคิดและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับทางมหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/varasarnpress/photos/a.123484346173217/144071610781157/

5. คณบดีสังคมสงเคราะห์ฯ ขอโทษ กรณีแชตฝึกงาน เหตุสื่อสารผิดพลาด แจงพูดไปเพราะห่วงใย  https://news.varasarnpress.co         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        https://news.varasarnpress.co/news/คณบดีสังคมสงเคราะห์ฯ-ขอ/

6.ตึกกิจฯ 3ปี ยังไม่ได้เข้า ชุมนุมชมรมเรียกร้องคาอธิบายจากมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง https://news.varasarnpress.co มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://news.varasarnpress.co/news/3-years-building/

         7.โฆษณาชวนดื่ม        https://www.facebook.com/watch/ThePrototype.CA.PIM/       สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์         https://www.facebook.com/watch/?v=250593859840261

         8.เตือน ! ตัดแว่นด้วยเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ เสี่ยงได้แว่นไม่ได้มาตรฐาน https://theprototype.pim.ac.th/ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์         https://theprototype.pim.ac.th/sdfsdfds/

6. รางวัลริต้า ปาติยะเสวี  ประเภทสารคดีเชิงข่าว   จำนวน 6  ข่าว จาก 4  สถาบันการศึกษา

1.ถ้าพ่อแม่กลายเป็นคนแปลกหน้า : เมื่อความสัมพันธ์ต้องมาพังทลายเพราะการเมือง      https://news.varasarnpress.co/writings/family-different-political-views/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

         2.ให้มันจบที่รุ่นเรา       อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         3.เกมลวงชวนพนัน ภัยออนไลน์ใต้หน้าจอเฟื่องฟูยุคโควิด the Prototype by CA@PIM     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

         4.ท่าเรือขายฝัน the Prototype by CA@PIM     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

         5.ไม้ใกล้ฝั่ง      http://human.msu.ac.th/lmcnews/sarakadee_details.php?sarakadee=Mg==    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

         6.มนุษย์สร้างพิษชีวิตใต้น้ำผกผัน         http://human.msu.ac.th/lmcnews/sarakadee_details.php?sarakadee=MQ==   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย #สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ #Thaijournalistsassociation

#รางวัลพิราบน้อย