ประกาศให้ทุนการศึกษาส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก และทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2564

นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564  ได้ประกาศให้ทุนการศึกษาส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก และทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2564  โดยปีนี้จะมีกำหนดมอบทุนในวันอาทิตย์ที่  25 เมษายน  2564  

ทั้งนี้ทุนการศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1.ทุนส่งเสริมการศึกษาฯ คือทุนที่ให้สำหรับสมาชิกที่มีบุตร-ธิดาสมาชิกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวช.)โดยให้ปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้ดอกเบี้ยจากบัญชีกองทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

2.ทุนการศึกษาต่อเนื่อง คือทุนที่สมาคมฯได้รับความสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจีให้สำหรับสมาชิกที่มีบุตร-ธิดา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนต้องมีความประพฤติดี มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน สมาชิกที่ได้รับทุนต่อเนื่อง จะได้รับทุนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 สามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ถนนสามเสน โทร 02-668-9422 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.tja.or.th ซึ่งสมาชิกที่ตัดสินใจยื่นความประสงค์ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาแล้วจะไม่สามารถขอรับทุนต่อเนื่องที่สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจีได้อีก

โดยสมาคมฯจะประกาศผลการพิจารณาทุนในวันพุธที่ 21 เมษายน และมีพิธีมอบทุนในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

Download PDF Download doc

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก  ประจำปี  2564

            ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก  โดยให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปีนั้น ในปี 2564 สมาคมฯ ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ทุนการศึกษาต่อเนื่อง และ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2564 โดยทุนการศึกษาแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ประเภทที่ 1  ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

            สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ในปี พ.ศ. 2564 ขึ้นเป็นปีที่ 13 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักข่าวได้ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างแน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และเพื่อสนับสนุนให้บุตร-ธิดาของสมาชิกตระหนักในคุณค่าของภารกิจในหน้าที่ของผู้ปกครอง โดยจะมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุนให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

            1.1 คุณสมบัติ

  (1) ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็นสามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แนวแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

 (2) ไม่กำหนดเพดานเงินเดือน

 (3)  สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องได้ ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น (กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้ว ไม่สามารถขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิกได้อีก ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น)

  (4) ผู้รับทุนการศึกษาต้องอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ระดับปริญญาตรี

(5) ผู้รับทุนควรจะต้องต้องมีความประพฤติดี  มีผลการเรียนที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ในระหว่างที่รับทุน นักเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5 ในแต่ละปีการศึกษา หากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่ำ 2.5 มูลนิธิฯ จะขอสงวนสิทธิ์การให้ทุน

(6) ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมูลนิธิฯ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการที่มูลนิธิฯ จัดขึ้น

(7) สำหรับนักเรียนที่เรียนสายอาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก

            1.2 สิทธิในการรับทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

                        (1) ผู้ปกครองพ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

                        (2) ขาดการชำระเงินค่าบำรุง สมาชิก

                        (3) ผู้รับทุนมีผลการเรียนไม่ดี และความประพฤติไม่เหมาะสม

             1.3 หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

                        (1) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

                        (2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

                        (3) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

                        (4) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

                        (5) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

                        (6) หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการว่าเป็นพนักงานของบริษัท

            1.4 กระบวนการพิจารณา

                        ให้มีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจำนวน 5  คนประกอบด้วย 1. รองเลขาธิการ สมาคม 

2. เหรัญญิก สมาคม 3. นายทะเบียน สมาคมฯ 4.อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคม และ 5.ผู้แทนกรรมการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน

ประเภทที่ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2564

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา

 สมาคมฯจะมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลายหรือปวช. โดยใช้ดอกเบี้ยจากบัญชีกองทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

          2.2 คุณสมบัติ

                        (1) ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

                        (2) ไม่กำหนดเพดานเงินเดือน

                        (3) สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น

                        (4) สมาชิกวิสามัญที่มิได้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนแล้วหรือประกอบอาชีพอื่น ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

          2.3 หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

                        (1) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2564

                        (2) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

                        (3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

                        (4) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

                        (5) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

                        (6) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

          3. กำหนดวันรับสมัคร

            สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนประเภทใด ประเภทหนึ่ง สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 เมษายน  2564 โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน โทร. 02-668-9422 หรือ download จาก www.tja.or.th

          4. ประกาศผลการพิจารณา

            สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนทั้งสองประเภทในวันพุธที่ 21  เมษายน 2564  และสมาชิกต้องนำบุตร-ธิดาแต่งชุดนักเรียน มารับทุนในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน  2564   เวลา 10.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน หากไม่มารับในวันดังกล่าว ท่านต้องติดต่อขอรับทุนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 10  พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป (เนื่องจากสมาคม ฯ ต้องจัดทำบัญชีผู้มารับทุนด้วยตนเองให้แล้วเสร็จก่อน)

 ยื่นแบบฟอร์มภายใน                       วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

ประกาศผลการพิจารณา                    วันพุธที่ 21 เมษายน 2564

พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา              วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

            ส่วนผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะมีการโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีผู้รับทุนในช่วงเดือนสิงหาคม 2564

          5. หมายเหตุ

            สมาชิกต้องเลือกว่าจะสมัครเข้ารับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น  หากในกรณีที่สมาชิกขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องแล้วไม่ผ่านการพิจารณา สมาคม ฯ จะพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกให้แทน หากสมาชิกมีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  (2.2)

ประกาศ ณ วันพุธที่ 24 มีนาคม  2564