ประวัติอาคารสมาคมฯ

ประวัติความเป็นมาของอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

อาคารที่ทำการของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เป็นอาคารที่มีขนาดสูง 3 ชั้น กว้าง 12.50 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างในที่ดินขนาด 1 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา ณ เลขที่ 538 / 1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ตั้งแต่ปี 2512 (สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในขณะนั้น) โดยสมาคม ได้รับการอนุเคราะห์จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้เช่าที่ดินในอัตราพิเศษเนื่องจากสมาคม ฯ เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารสมาคมฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2512 และเมื่อก่อสร้างอาคารเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอาคารสมาคม ฯ เมื่อ วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2514 ซึ่งในโอกาสนี้เองทรงได้พระราชทานพระราชดำรัสมีความตอนหนึ่งว่า

"นักหนังสือพิมพ์เป็นผู้เสนอข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้งเป็นปากเสียงแทนผู้อื่น ทุกเรื่องทุกสิ่งที่ท่านนำลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แพร่หลายไปได้โดยรวดเร็วและกว้างขวางอย่างไม่มีขอบเขต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ด้วยความคิดพิจารณาที่รอบคอบ ด้วยความสุจริต ยุติธรรม และด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบเป็นพิเศษอยู่เป็นนิตย์"