ชมรม TDJ จัดเวทีเครือข่ายสื่อฯกับสกมช. แลกเปลี่ยนปัญหาความมั่นคงไซเบอร์

วันที่ 21 ก.ค. 65 ชมรมเครือข่ายนักสื่อสารข้อมูลเชิงลึกแห่งประเทศไทย Thailand Data Journalism Network (TDJ) หรือ ดาต้าเจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดเวทีสนทนากลุ่ม (Focus group) หัวข้อ "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชนระดับผู้บริหารเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ที่ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เป็นเวทีสนทนาเพื่อระดมสมองระหว่างตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อ อาทิ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ดร.พรรณี อมรวิพุธพนิช ตัวแทนชมรม TDJ รวมทั้งตัวแทนผู้บริหารสำนักข่าวใหญ่ของประเทศไทย
โดยตัวแทนผู้เข้าร่วมจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นผู้บริหารระดับสูง นำโดย พลเอก ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พลอากาศตรี อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ฯ

สำหรับบรรยากาศการสนทนาเป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ไขในสถานการณ์ปัญหาความรุนแรง การโจมตีไซเบอร์ (cyber–attack) ของทั่วโลกและประเทศไทยในมิติต่างๆ รวมทั้งในองค์กรสื่อมวลชนเองที่ประสบปัญหาจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีการเสนอแนะให้จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนและสกมช.เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการโจมตีจากแฮกเกอร์ในมิติต่างๆ และช่วยกันนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ