หนังสือวันนักข่าวปี 2551-ครูนักข่าว

วันนักข่าว ปี 2551 "ครูนักข่าว"

สารบาญ

-กุหลาบ สายประดิษฐ์ "สุภาพบุรุษนักประพันธุ์ คมปากกานักหนังสือพิมพ์"
-อิศรา อมันตกุล "นักบุญ ผู้ยอมแลก อิสรภาพกับความถูกต้อง"
-สุวัฒน์ วรดิลก "ศิลปินวรรณศิลป์แห่งชาติ อักษราต้านเผด็จการ"
-อุทธรณ์ พลกุล "สายเลือดนักสู้ ร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตย"
-สุภา ศิริมานนท์ "นักเขียนหนึ่งใน 100 หนังสือดีแห่งสยาม"
-กำแหง ภริตานนท์ "คอลัมนิสต์คลาสสิคแห่งปลายนิ้วนายกำแหง"
-เอกชัย นพจินดา "ต้นฉบับคนข่าวกีฬา ตำนานคัมภีร์ฟุตบอล"
-เสฐียร พันธรังษี "ศาสตราจารย์ แห่งธรรมะนักเขียน"
-เฉลิม วุฒิโฆษิต "นักวาดชั้นครู ตำนานสุภาพบุรุษรายวัน"
-โชติ แพร่พันธ์ "อารมณ์ขัน สไตล์ยาขอบ"
-โชติ มณีน้อย "ต้านอามิสสินจ้าง สู้เพื่อศักดิ์ศรีวงการน้้ำหมึก"
-สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช "สิงโตไม่ฮึ่ม เจ้าสำบัดหลายสำนวน"
-พระยาปรีชานุสาสน์ (เสริม ปันยารชุน) "นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์คนแรกของไทย"
-เท่ห์ จงคดีกิจ "นักข่าวหลากภาษา"
-พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ "การแยกข่าวกับความเห็น ออกจากกันโดยเด็ดขาด"
-ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช "ผู้ไม่ละทิ้ง สัจธรรม เสรีภาพภายใต้ระบอบประชาธิปไตย"
-กำพล วัชรพล "จากนักข่าวสู่จอมพลคนหนังสือพิมพ์"
-รัตนะ ยาวะประภาษ "เกิดมาเพื่อเป็นนักหนังสือพิมพ์และตายอย่างนักหนังสือพิมพ์"
-อานนท์ บุนนาค "เจ้าพ่อรัฐสภายืดอาชีพนักข่าว จนวินาทีสุดท้ายของชีวิต"
-สมชาย อาสนจินดา "ผู้จองหองทุบหม้อข้าวตัวเอง กระชิ่งเผด็จการ"
-สด กูรมโรหิต "นักต่อสู้เพื่ออุดมการณ์จวบจนวินาทีสุดท้าย"
-ครอบครัวนักข่าว "สนิท-เสริมศรี เอกชัย" ออกกฎเหล็ก ห้าม…! ดื่มสุรา เล่นม้า"
-โชติ ทัศนียะเวช "ผาหินผู้ไม่หวั่นไหวต่ออมิสสสินจ้าง"
-กิตติ ชูพินิจ "ทระนงยืนหยัด ความเป็นนักหนังสือพิมพ์"
-ทวีป วรดิลก "อาชีพหนังสือพิมพ์ทำงานเพื่อคนอื่น"
-บรรจบ ลิ้มจรูญ "ปั้นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยอดยายสูงสุดในประเทศไทย"
-ประสาน มีเฟื่องศาสตร์ "เปิดเคล็ดวิชาขยายฐานหนังสือพิมพ์รายวัน"
-อารีย์ ลีวีระ "คนหนังสือพิมพ์ตายเพื่อหน้าที่ได้ แต่เสรีภาพหนังสือพิมพ์ต้องไม่ตาย"

-สมบูรณ์ วรพงษ์ "จากครูของนักเรียน มาเป็นครูของนักข่าว นักเขียน"
-สมเจตน์ วัฒนาธร "ต้นแบบ คนข่าวนักสู้"
-มานิจ สุขสมจิตร "แม่พิมพ์นักข่าว ครูนักสู้ เพื่อสิทธิเสรีภาพ"
-ถาวร สุวรรณ "ชั่วโมงก่อนแท่นพิมพ์ถูกล่ามโซ่"
-ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ "34ปี บนถนนคนข่าวโตมาแบบ around the world
-อัศศิริ ธรรมโชติ "การทำหนังสือพิมพ์คือทำงานศิลปะอย่างหนึ่ง"
-กวี จงกิจถาวร "นักข่าวคืออาชีพที่ดีที่สุด เสรีสื่อคือลมหายใจ"
-เต็มศักดิ์ ไตรโสภณ "ความสง่างามที่แท้จริงของนักข่าว"
-วิเชียร แก้วเปล่ง "ผมใช้ความนิ่มนวลอ่อนโยนหาข่าว"
-ยุวดี ธัญญสิริ "เทนนิคในสนามข่าวฉบับเจ้ยุ ครูคนข่าว"
-ตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ "นักข่าว คือ ทาสประชาชน"
-ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล "ครูนักข่าว ชายแดนใต้"
-วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย "อาชีพ นักหนังสือพิมพ์ต้องเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กไม่ได้"
-ขรรค์ชัย บุนปาน "หยั่งรากฝังลึกนักหนังสือพิมพ์ที่แท้คือนักรบผู้ต่อสู้กับกิเลส"
-พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร "ต้นแบบ สู้เพื่อศักดิ์ศรี จริยธรรมวิชาชีพ สื่อสารมวลชน"
-ปรีชา พบสุข "ความยากลำบาก ของนักข่าวภูธร"
-เชลง กัทลีรดะพันธุ์ "นายกสมาคมนักข่าวฯ 2 สมัยผู้ไม่ยอมก้มหัวให้เผด็จการ"
-ผุสดี คีตวรนาฏ "หญิงเหล็กแห่งซินจงเอี๋ยน"
-สมิต มานัสฤดี "คุณสมบัติ 3 ประการของคนข่าว"
-บัญญัติ ทัศนียะเวช "จงรู้เท่าทันแหล่งข่าว"

-สถานการณ์ด้านสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน