B-2-1-2540-2_ม็อบยางพาราใต้การแทรกแซงราคาที่ไม่รู้จบ-แม่น้ำวิจารณ์ จ.ตรัง

รหัส  B-2-1-2540-2

ชื่อข่าว_ม็อบยางพาราใต้การแทรกแซงราคาที่ไม่รู้จบ

เจ้าของ หนังสือพิมพ์แม่น้ำวิจารณ์ จ.ตรัง

ประจำปี 2540