B-2-1-2542-1,2,3_ผลงานข่าวฝึกปฎิบัิติส่งเข้าประกวด รางวัล”พิราบน้อย”

รหัส  B-2-1-2542-1,2,3

ชื่อข่าว_ผลงานข่าวฝึกปฎิบัิติส่งเข้าประกวด รางวัล"พิราบน้อย"

ประจำปี พศ. 2542