B-2-2-2542-1_ผ่าอาณาจักรมาเฟียท่าเรือคลองเตยหยุดขบวนการรีดเงินใต้โตีะก่อนส่งออกไทยพินาศ-ประชาชาติธุรกิจ

รหัส B-2-2-2542-1

ชื่อข่าว_ผ่าอาณาจักรมาเฟียท่าเรือคลองเตยหยุดขบวนการรีดเงินใต้โตีะก่อนส่งออกไทยพินาศ

เจ้าของ-ประชาชาติธุรกิจ

ประจำปี พศ. 2542