B-2-2-2542-10_ผ่าอาณาจักรมาเฟียท่าเรือคลองเตยหยุดขบวนการรีดเงินใต้โตีะก่อนส่งออกไทยพินาศ-ประชาชาติธุรกิจ

รหัส B-2-2-2542-10

ชื่อข่าว_ผ่าอาณาจักรมาเฟียท่าเรือคลองเตยหยุดขบวนการรีดเงินใต้โตีะก่อนส่งออกไทยพินาศ

เจ้าของ-ประชาชาติธุรกิจ

ประจำปี 2542